Nyheter fra skolen

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Fra og med 24.08.2020 og frem til og med 31.10.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

 • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
 • unntas fraværsgrensen

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntakene i første omgang skal gjelde ut oktober. Departementet vil på bakgrunn av smittesituasjonen vurdere om det er grunn til å videreføre unntakene.

Dette innebærer at så lenge elevene på 10. trinn for foreldrene til bekrefte at de er borte/syk, blir fraværet automatisk godkjent. Det betyr igjen at vi kan trekke fra fraværet ved utskrift av vitnemål. Dette gjøres i IST.

Endringer i skolehverdagen

Kjære elever, foreldre og ansatte ved St. Sunniva skole!

Regjeringen går inn for en oppmykning av smitteverntiltakene i skolehverdagen, og vi skal gå fra det som er kalt «rød sone» til «gul sone».

De nye smittevernveilederne, som legges fram i sin helhet fredag 29. mai, vil ikke komme før etter kl. 14.00.

St. Sunniva skole vil være i stand til å endre organisasjonen i tråd med nytt, gult tiltaksnivå for smittevern, og vi vil bruke de neste dagene til å legge til rette for at endringene skal skje på en god måte.

Endringene vil tre i kraft torsdag 4. juni.

Departementet har presisert i sin pressemelding fra i går med følgende setning: Det forventes ikke at alle barnehager og skoler skal være klare på tirsdag, men at de bruker neste uke på å omstille seg. Se regjeringen.no: Barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/barnehager-og-skoler-kan-lette-pa-smitteverntiltak/id2704130/

Dere vil få konkret informasjon om hvordan skoledagen vil se ut for elevene innen kort tid.

Med ønske om en riktig god pinse!
Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor

Veileder om smittevern (utgitt av Helsedirektoratet)

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole (pdf)

Veileder i smittevern for skoletrinn 1–7 (pdf)

Kjære elever, foreldre og ansatte ved St. Sunniva skole!

Fra mandag 11. mai åpnes skolen også for elevene på 5.-10. trinn. Elevene vender tilbake til en skolehverdag som skiller seg fra den de forlot for to måneder siden.

Vi har etablert gode rutiner for elevene på 1.-4. trinn og mye av dette videreføres.

Rammene for de eldste elevene er noe annerledes enn for de yngste. Nasjonal veileder for skoleåpning peker på kombinasjoner av klasseromsundervisning, uteskole og hjemmeskole/digital fjernundervisning, for å imøtekomme de smittevernhensyn som er nødvendige. Rutiner for smittevern og holdninger til smittevern, blir også en vesentlig del av de eldste elevenes skolehverdag.

Fra ditt barns lærer vil du motta presis informasjon om oppmøtested, oppstartstidspunkter, skoledagens varighet, rom, organisering av gruppen, organisering av dagen og uken, samt andre forhold elever og foreldre må være oppmerksomme på.

Mandag 27. april åpnet skoletrinn 1.-4. Det ble sendt ut utfyllende informasjon til foreldre før oppstart om hvordan St. Sunniva skole skal åpne smittetrygt. Les mer her https://stsunniva.no/nyheter-fra-skolen/.

Planen for gjenåpning for elevene på 5.-10. er som følger:

Mandag 11. mai

Vi vil heise flagget høyt til topps når elevene kommer på mandag. Rektor og inspektør, samt kontaktlærerne vil være ute i skolegården og ønske elevene velkommen. Hvert trinn har eget oppmøtested, og der vil elevene bli møtt av kontaktlærer. Vi tar imot elevene og ingen foreldre skal følge inn i skolebygget.

 • 5. – 6. trinn starter mandag kl. 08.45.
 • 7. trinn starter mandag kl. 12.30.
 • 8. trinn starter mandag kl. 09.00.
 • 9. trinn har hjemmetentamen mandag.
 • 10. trinn starter mandag kl. 09.00.

Klassene

Alle klasser blir delt i to grupper, kalt kohorter. Kontaktlærer vil formidle hvem som tilhører de forskjellige gruppene. Alle elevgrupperinger blir værende på samme respektive rom.

Organisering – Redusert kontakt mellom personer

St. Sunniva skole kombinerer skolegang med uteskole og hjemmeskole/digital fjernundervisning. Undervisning og aktiviteter i elevgrupper er i henhold til oppsatte nasjonale retningslinjer. Vi vil utnytte skolebygg og uteområdet optimalt som kontaktreduserende tiltak, og trinnene vil ha ulike start- og sluttidspunkter. Fag- og timetall kan fravike i denne perioden. Skolen har begrenset antall nærkontakter til hver elev og ansatt, samt organisert faste klasserom og innganger/utganger til hvert trinn. Alle elever og voksne beveger seg/holder seg innenfor sin egen sone. Hver sone har faste toaletter, vasker og dispensere med desinfisering. Elever i samme rom holder minst en meter avstand til hverandre. Lærer kan bevege seg rundt for å hjelpe elever. Det er viktig å understreke at lærere og assistenter fortsatt skal ivareta elevens behov for kontakt og omsorg, slik at eleven trygges på den nye situasjonen. Uteområdet er delt inn i soner og klassene har ulike tider for friminutt.

 

Skolemateriell/utsyr, mat og drikke

Elevene skal ikke dele skolemateriell/utsyr, mat og/eller drikke. Alle må ha med seg nødvendig skolemateriell. Alle må ha med seg nødvendig mat og drikke hjemmefra til alle måltider. Elevene spiser i sine kohorter. Elevene på ungdomstrinnet har ikke adgang til å gå ut av skolens område i friminuttene.

Smittevern, hygienetiltak og renhold

På skolen vil vi være spesielt opptatt av smittevern og spesielt opptatt av å vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask og hostehygiene. Lærerne vil gjennomgå smittevernrutinene med elevene. Det er vasker, såpe og vann lett tilgjengelig, og vi sikrer at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter. Både ute og inne har vi hengt opp alkoholbasert desinfeksjon. Vi har dørstopper som holder dører åpne. I hvert klasserom blir det utplassert antibac spruteflaske og papir. Pulter og stoler rengjøres hver dag. Skolens renhold er i henhold til retningslinjer i Nasjonal veileder.

Skolens spesialrom

Kroppsøvingsfaget gjennomføres ute. Skolens garderober brukes ikke. Biblioteket holder stengt. Øvrige spesialrom som mat&helse-rommet og musikkrommet benyttes under forutsetning av gode smittevernsrutiner.

De voksne på skolen må forholde seg til samme regler

De voksne er i faste grupper og på faste steder. De voksne holder avstand. Vi begrenser fysiske møter og legger til rette for videokonferanser. Det arrangeres ikke større fysiske møter eller samlinger på skolen.

Fravær

Dersom ditt barn holdes hjemme, må vi få beskjed. Fravær registreres.

Elever og ansatte skal være hjemme når

 • Syke personer skal ikke være på skolen.
 • Elever og ansatte skal, selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn.
 • Elever og ansatte som har bekreftet covid-19-smitte skal holde seg hjemme i isolasjon.
 • Elever og ansatte som har vært i nærkontakt med en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene.
 • Elever og ansatte som får symptomer på luftveisinfeksjon og føler seg syk i løpet av skoledagen, må hjem.
 • Hvis noen i hjemmet har luftveissymptomer, er i karantene eller fått påvist covid-19, skal dere ikke følge barna på skolen.

Elever og ansatte skal komme på skolen når

 • Så lenge elever og ansatte ikke har feber og ellers er friske.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i ett døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven/den ansatte møte på skole som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer.
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skole.

Opplæringsplikten

Alle elever som ikke er i risikogrupper, eller har nær familie som er i risikogruppe skal møte på skolen etter vanlige regler. Med nær familie menes dem barnet bor sammen med.

Foresatte som ikke ønsker at barna skal gå på skolen av frykt for smitte kan velge å oppfylle opplæringsplikten ved å gi privat hjemmeundervisning. De må da underrette skolen skriftlig om at velger å oppfylle opplæringsplikten selv.

Foresatte kan ikke velge å ha delvis hjemmeundervisning.

Risikogrupper

Det kreves legeerklæring som dokumentasjon på at barnet eller noen i nær familie er i risikogrupper. Hvis ditt barn tilhører risikogruppe, skal du ta kontakt med rektor.

Foreldre som er usikre på om deres barn skal kunne gå på skolen, bes kontakte sin fastlege.

Vi ser med stor glede frem til å møte alle elevene. Endelig er skolen samlet igjen.

Med ønske om en riktig god helg!
Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolene-apner-for-alle-elever-fra-11.-mai/id2701512/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Oppdatering fra Skolehelsetjenesten

Til skoleledelsen ved barneskolene  i Bydel St. Hanshaugen

Vi har alle vært inne i en rar tid og det ser ut til at må belage oss på at det vil vare en stund. Dere på skolene gjør en fantastisk jobb med å organisere hjemmeskole og holde kontakt med elevene og familiene. Skjønner at det har vært mye planlegging nå siste uken i forbindelse med oppstart på skolen for de yngste elevene.

Alle helsesykepleierne i skolehelsetjenesten har i denne perioden vært omdisponert til andre oppgaver som å drifte bydelens feberpoliklinikk, samt smittesporing.  Samtidig har vi også forsøkt å være tilgjengelige for henvendelser fra elever, foresatte og skolene.  Våre tre elevterapeuter og familieveiledere har vært mer oppsøkende mot sårbare barn og familier i den perioden skolene har vært stengt.

Når 1-4 trinn nå starter opp fra i dag er planen at de helsesykepleierne som jobber ved barneskolene skal tilbake på sine respektive skoler.  Vi vil sakte men sikkert tilstrebe normal drift, men må fortsatt påberegne at noen av helsesykepleierne har andre arbeidsoppgaver på ubestemt tid. Kommer det nye smittetopper må vi muligens omdisponere ressursene igjen.

Helsesykepleierne på barneskolene vil i tiden fremover prioritere å være synlige for elevene og tilgjengelige for konsultasjoner og kartlegginger.

Vi har laget oss en prioriteringsliste i samsvar med helsedirektoratet sine anbefalinger:

 • Skolestartundersøkelser av 1. klassinger der det ikke er fullført
 • Vaksinering på 2. trinn, og etter hvert 7. trinn
 • Høyde/vekt kontroller
 • Enkeltsamtaler ved behov

I møte med elevene vil vi som dere følge basale smittevernrutiner. Vi vil også sammen med skolen påse at elever ikke blir sittende på venterommet uten tilsyn men forsøke å gjøre klare avtaler når elevene skal komme til oss.  Vi vil unngå å innkalle foresatte til samtaler der det er mulig å få gjennomført på annen måte. Ved gjennomføring av klassevaksineringer må vi forholde oss til allerede eksisterende kohorter, i tillegg til å sikre oss at basale smittevernrutiner følges.

De helsesykepleierne som fra i dag er tilbake i normal drift må avhjelpe hverandre på skolene for å få gjennomført blant annet vaksinering. Dere må derfor påberegne at vi ikke er tilstede hver dag på den enkelte skole.

Vi vil også forsøke å prioritere samarbeidsmøter med skolen i den grad og i den form dere har planer om å gjennomføre dette.  Oppfordre gjerne lærerne til å drøfte bekymringer rundt enkeltelever med helsesykepleier på sin skole.

Inntil grunnskolen for de øvrige klassetrinn og videregående åpner, skal skolehelsetjenesten være tilgjengelig for henvendelser og gi et tilbud til barn og ungdom med behov. Vi jobber med å finne gode digitale plattformer å nå disse elevene på.

Minner også om at bydelen har 2 familieveiledere tilgjengelig for bydelens familier.

Velkommen tilbake!

Kjære elever, foreldre og ansatte ved St. Sunniva skole!

Nå er tiden kommet for å ønske alle elever på 1.-4. trinn velkommen tilbake til skolen vår. Vi ser frem til å møte elevene igjen med litt nye rutiner og systemer. På mange måter er dette en ny innskoling for elevene. De skal finne tilbake til hverandre og et inkluderende fellesskap, og de skal trene på alt som er nytt. Vi skal gjøre vårt for å gi dere en trygg skolehverdag.

Les mer (pdf)

Informasjon til foreldre med barn i skolen

Les mer på udir.no

Angående informasjonsmøte for nye 1. trinnsforeldre

Det planlagte informasjonsmøtet for foreldre til skolestartere høsten 2020, som skulle vært arrangert tirsdag 12. mai kl. 18.00, utgår pga. korona.

Vi vil erstatte dette møtet med noe skriftlig informasjon.

Angående informasjonsmøte for kommende 8. trinnsforeldre

Det planlagte informasjonsmøtet tirsdag 13. mai kl. 18.00 utgår pga. korona.

Vi vil erstatte dette møtet med noe skriftlig informasjon.

Kjære foreldre ved St. Sunniva skole

Vi ser frem til å møte igjen alle elevene våre på 1.-4. trinn mandag 27.04.2020.

Dere skal vite at skolens ledelse arbeider proaktivt, slik at vi trygt og godt kan ta imot elever og ansatte ved skolestart.

Når nasjonal veileder for skolene foreligger, blir det utarbeidet lokale retningslinjer for både smittevern og for organisering av skolehverdagen, slik at både smittevern og opplæring kan ivaretas.

Dere vil få mer informasjon om hvordan vi tenker å tilrettelegge skolehverdagen og ivareta smittevernhensyn i løpet av neste uke.

Det vi ønsker å informere konkret om allerede nå er at vi inntil videre ber om at alle barn har med seg nødvendig mat og drikke hjemmefra til alle måltider for å eliminere noen situasjoner med et smittepotensial. Det samme gjelder pennal med blyant, fargeblyanter, viskelær, saks og limstift.

Vi gleder oss til å bidra til å gjenopprette den gode skolehverdagen med læring, lek og kontrollert samvær for 1.-4.trinn, og deretter, når dette besluttes fra nasjonalt nivå, også 5.-10.trinn som inntil videre ivaretas av våre dedikerte og engasjerte lærere på 5.-10.trinn.

Med ønske om en fortsatt fin søndag.
Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor

17. mai

St Sunniva skole følger i likhet med alle andre myndighetenes råd, og 17. mai komiteen i Oslo sin beslutning om å avlyse barnetoget i år, og dermed avlyses også arrangementet på skolen i 2020.

Vi foreldre i 17. komitéen på 6.trinn er veldig lei oss for dette, vi hadde gledet oss til en flott 17. mai på skolen. Men i år er det dessverre mye som må bli annerledes, av veldig gode grunner. Vi får feire 17. mai hjemme som best mulig – med de digitale løsningene som finnes.

Med vennlig hilsen
17. mai komitéen med foreldre fra 6. trinn

Kjære elever, foreldre, ansatte og andre med tilknytning til St. Sunniva skole!

Lærere og ansatte på skolen savnet elevene og hverandre så mye at de måtte lage en sang om å være sammen… på nettet. Inspirert av en musikalsk humanitæraksjon på 80-tallet, har lærerne lagt av seg all selvhøytidelighet for å glede kidza med et viktig budskap: «Vi savner dere sånn og er så utrolig stolte av hva dere har klart å få til hjemmefra disse ukene!»

St. Sunniva skole åpner gradvis

St. Sunniva skole følger anbefalingene fra myndighetene og gjenåpner gradvis fra mandag 27. april.

Vi ser fram til å få barna gradvis tilbake til skolen. Først ut er 1. – 4. trinn og SFO fra mandag 27. april. Det betyr vi fortsetter med hjemmeundervisning for alle klassetrinn i perioden 14.-24.april. Parallelt videreføres dagtilbudet på SFO i samme periode etter samme modell som den vi har hatt før påske.

Fra mandag 27.april ønskes de yngste elevene tilbake på skolen. Videre plan for oppstart på skolen for øvrige klassetrinn følger nasjonale retningslinjer.

I dagene fram mot 27.april vil vi jobbe grundig for å sørge for at familiene skal oppleve at det er trygt å sende barna til skolen. Det innebærer etablering av nye rutiner for renhold og andre smittevernrutiner, i tråd med retningslinjer som snarlig vil komme fra myndighetene. Vi på St. Sunniva skal gjøre vårt ytterste for at elevene som etter hvert skal tilbake til skolen møter en trygg ramme.

Vi vil bruke ukene etter påske på å forberede oppstart for de yngste elevene. Den tette dialogen mellom FAU- leder og rektor videreføres.

Vi kommer tilbake med oppdateringer om hvordan skoledagene vil se ut for 1.- 4.trinn fra mandag 27. april.

Vennlig hilsen rektor Helene Hatle

 

Kjære elever og foreldre ved St. Sunniva skole!

Hjemmeskolen har nå vart i tre uker.

På St. Sunniva er vi dypt takknemlige for den jobben dere gjør hjemme – hver dag.

Vi synes elever, foreldre og lærere gjør en strålende jobb med hjemmeundervisningen.

St. Sunniva vil foreløpig være stengt til over påske, altså til og med 13. april. Først 8. april får vi vite noe om perspektivet framover.

Takk for godord til skolen i denne tiden. Det gir inspirasjon og glede til å fortsette å gjøre en god jobb. Så må ikke dere være redde for å ta kontakt hvis dere lurer på noe, eller det er ting vi kan gjøre annerledes eller bedre.

Vi ønsker dere alle en god – og igjen annerledes – påske.

Beste hilsen Helene Hatle, rektor

Husk, vi er her!

Vi håper alle har funnet seg godt til rette med hjemmeskole. Dersom det er utfordringer med undervisningsopplegget, så si fra! Dette skal tas med kontaktlærer eller via klassekontakten som tar saken opp med kontaktlæreren. Dersom klassekontaktene har utfordringer og trenger bistand, er vi i FAU tilgjengelig for dere. God påske fra FAU!

https://stsunniva.no/fau/

Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen

I vitnemålet vil det stå at eksamen er avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring. Udir legger ut all informasjon om eksamen på denne siden:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Regjering vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske.

Eksamen for privatister utredes videre

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Vi  legger ut informasjon så snart vi vet mer.

Les mer informasjon om avlysning av eksamen

Oversikt over tilbud for unge

Se oversikt over tilbud for unge fra Oslo kommune (pdf)

Skolen vil være stengt til og med 13. april

Til elever, foreldre og ansatte ved St. Sunniva

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget.

St. Sunniva skole er stengt i samme periode som Oslo kommune stenger alle sine skoler.

Alle skolens møter frem til 13. april er avlyst.

Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor

Tale fra rektor til elever, foresatte og ansatte ved St. Sunniva Skole

Informasjon fra IT

 • Alle IT-spørsmål skal sendes til meg.
 • Vi får masse IT- forslag fra foreldrene. Vi har dessverre ikke kapasitet til å svare på alle disse forslagene.​

Vi bruker disse IT-systemer til å kommunisere med elever/foresatte:​

 • Skooler​
 • Office365 (e-post)​
 • Mobilskole.​
 • Microsoft Teams. Vi har den siste uken jobbet med å få dette klart.
 • Med vennlig hilsen

Maksims Pozdnakovs
stsmapo@stsunniva.no
Tlf. 916 92 751/ 23 29 25 10
IT-ansvarlig
St. Sunniva skole

Hjertetelefonen❤

I dag åpner skolens hjertetelefon. Dette er et tilbud til alle elevene på St. Sunniva skole.

Nå som skolen er stengt i en periode, er det fint å ha noen å snakke med.

Ønsker du å snakke med en voksen, kan du ta kontakt med Siri eller Lasse hver dag mellom kl.10.00 og 14.00.

Send gjerne en sms, ring eller send mail.

Lasse sosiallærer:
E-post: lasse@stsunniva.no
Telefon: 986 87 524

Siri rådgiver:
E-post: siriw@stsunniva.no
Telefon: 92623227

St. Sunniva skoles ❤☎️

Informasjon fra rådgiver

Jeg har i dag vært i kontakt med inntaksleder i Utdanningsetaten i Oslo, og inntakskontoret i Viken. De opplyser begge at inntaket til videregående skole skal gå etter planen. De er i rute, og 1. inntak vil kunngjøres ca. 7. juli.

Når det gjelder opptaksprøver til musikk, dans, drama og toppidrett, vil det bli laget alternative løsninger i henhold til myndighetenes retningslinjer i forhold til smittefare.  Jeg vil informere nærmere om dette når det foreligger mer konkret informasjon.

All den ordinære informasjon om videregående utdanning ligger på oslo.vilbli.no eller viken.vilbli.no.  De har ingen spesiell corona-informasjon der.

Forøvrig er rådgiver tilgjengelig på mail hverdager mellom 8.30 og 15.30: stssiwe@stsunniva.no

Vennlig hilsen
Siri Wergeland
Rådgiver
St. Sunniva skole

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig i tiden hvor skolen holder stengt

I tiden hvor skolen holder stengt er helsesykepleier og elevterapeut tilgjengelig.

Helsesøster for 1.-7. trinn
Charlotte Myrvang Hutcheson
Telefon: 902 37 081
E-post: charlottemyrvang.hutcheson@bsh.oslo.kommune.no

Elevterapeut for 1.-10. trinn
Telefon: 940 17 379
E-post: elena.falck@bsh.oslo.kommune.no

Helsesykepleier på ungdomstrinnene
Telefon: 940 17 401
E-post: camilla.rortveit@bsh.oslo.kommune.no

Du kan også følge HFU på Snapchat, hvor det kommer til å bli lagt ut informasjon om ulike steder man kan ta kontakt dersom man føler seg ensom, redd eller har andre bekymringer.

Alle skolens møter frem til 26. mars er avlyst

Alle skolens møter frem til 26. mars er avlyst. Vi vil gjøre en løpende vurdering for resten av vårens foreldremøter i henhold til nasjonale myndigheters anbefalinger og retningslinjer.

Ta kontakt med oss på telefon 23 29 25 00 eller post@stsunniva.no dersom du har spørsmål.

Skolen holdes stengt fra 13. mars

Til foreldre og foresatte ved St. Sunniva skole
St. Sunniva skole stenges fra og med fredag 13. mars. Skolen stenger, som en konsekvens av at Oslo kommune stenger alle sine skoler. Fra og med i dag torsdag 12. mars gjelder dette:

• Foreldrene må hente de yngste elevene i 1.-4. klasse. Skolen og SFO holder det gående til elevene på småskolen er hentet.
• Elevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet sendes hjem etter endt undervisningsdag.
• Elevene må få med seg de mest sentrale lærebøkene.

• Lærerne sendes hjem for å ha hjemmekontor. Dette for å unngå store forsamlinger.
• Lærerne får ikke fri/permisjon, men må sørge for at elevene får opplæringen de har rett på via nett og telefon.
• Lærerne skal være tilgjengelig for elever på e-post og telefoner for å gi individuell veiledning/opplæring av elever.
• Lærerne skal være tilgjengelig for foresatte på e-post og telefoner.
• Lærerne må kunne svare på faglige spørsmål som kommer via nett og telefon fra foresatte og elever.
• Kontaktlærerne har et spesielt ansvar for å følge opp sine respektive elever.
• Rektor, IT-ansvarlig, sosiallærer, skoleprest og kontorpersonell blir på skolen.
• SFO-leder og SFO- assistenter blir på skolen.

• Angående hjemmekontor. Det er en ordning som gjelder inntil noe annet blir bestemt. Dette er for å unngå store forsamlinger.

Alle elever som møter opp på skolen i dag må få med seg de sentrale lærebøkene.

Jeg håper dette går greit og håper alt er normalt igjen etterhvert. I utgangspunktet er St. Sunniva stengt i samme periode som Oslo kommune stenger alle sine skoler.
Ansatte har ikke fri. Samfunnet skal i størst mulig utstrekning holdes gående.

Vennlig hilsen Helene Hatle, rektor

Arkiv