Skolepenger

Skolepengene fastsettes av skolestyret i henhold til de reglene som følger av Friskoleloven med dertil hørende forskrifter og rundskriv.

Barnetrinnet:
kr. 1 950,- pr. måned
Ungdomstrinnet:
Kr 1 950,- pr. måned

Søskenmoderasjon

Eldste barn betaler full pris, deretter gis en søskenrabatt på kr 800 pr. mnd. for søsken 2. og 3. Øvrige søsken betaler ikke skolepenger.

Betaling av skolepenger

  • Det betales skolepenger i 10 terminer hvert skoleår.
  • Skolen fakturerer skolepengene månedlig med forfall den 15. i hver måned.

Oppsigelse eller oppstart etter skolestart i august

Ved oppsigelse eller oppstart etter skolestart i august, betaler en for påbegynt termin. Foreldre kan si opp skoleplass dersom eleven har fått et annet undervisningstilbud ved en annen skole. Oppsigelse må gis med to hele måneders varsel (ved oppsigelse f.eks. 25. oktober telles to måneder fra 1. november). Skolen vil be om at skoleplassen sies opp, dersom foreldrene ikke betaler utestående skolepenger til skolen. Oppsigelse kan bli aktuelt om grunnlaget for samarbeidet faller bort, f.eks. om foreldre nekter å la deres barn delta i kristendomsundervisningen/messer på skolen.

  • All oppsigelse av skoleplass må være skriftlig, og det må betales skolepenger i oppsigelsestiden selv om eleven skulle har sluttet ved skolen før oppsigelsestidens utløp.
  • Ønsker man å si opp plassen fra skolestart om høsten, må melding om dette leveres skriftlig til skolens kontor senest 31. mai.
  • Det må betales skolepenger i oppsigelsestiden selv om eleven skulle ha sluttet ved skolen før oppsigelsestidens utløp.

Ved mislighold av avtalen

Foresatte forplikter seg til å innbetale riktig beløp innen de gitte fristene og er inneforstått med at ved vesentlig mislighold av avtalen vil skolen anse avtalen som brutt og heve avtalen med den følge at eleven ikke lenger har plass ved skolen.