VIKTIG INFORMASJON VED SIGNERING

AV KONTRAKT

Inntaket blir gjort i henhold til privatskoleloven § 3-1 og St. Sunniva skoles inntaksreglement vedtatt av skolens styre 15. juni 2021. Tildelt elevplass gjelder skoleforløpet til og med 10. trinn.

 

Vilkår
En forutsetning for gyldig elevplass ved St. Sunniva skole er at kontrakt/opplysningsskjema er signert og at administrasjonsgebyr på kr. 500,- er betalt innen oppgitt frist på 14 dager til kontonummer 1503. 24.24071.

 

Skolepenger
Det betales skolepenger i ti måneder hvert skoleår. Skolen fakturerer skolepengene månedlig med 20 dagers forfallstid. Se nærmere informasjon om skolepenger og betaling

Angrerett

Det er 14 dagers angrerett, regnet fra datoen kontrakten er signert. Dersom dere angrer, må dere signere angreskjema innen fristen. Innbetalt forskudd på skolepenger vil da bli refundert. Administrasjonsgebyret blir ikke refundert.

 

Oppsigelse av elevplass på et senere tidspunkt
Oppsigelse av elevplass ved St. Sunniva skole må leveres skriftlig. Det er to måneders oppsigelsestid regnet fra den 1. hver måned. Skolepenger må betales i oppsigelsestiden selv om eleven slutter før oppsigelsestidens utløp.

Utskriving av en elev

St. Sunniva skole kan skrive ut en elev med udokumentert fravær utover to uker (ti virkedager) og heve avtalen med den følge at eleven ikke lenger har skoleplass ved St. Sunniva skole.

St. Sunniva skole kan skrive ut en elev som har sammenhengende fravær utover 3 måneder. Det gis en skriftlig bekreftelse på at plassen er sagt opp fra en bestemt dato dersom eleven ikke møter på skolen innen en gitt dato. Dersom eleven ikke møter, legger skolen til grunn at eleven har valgt å slutte ved skolen.

Klagerett
Selv om elevplass er innvilget, gjør vi for ordens skyld oppmerksom på at avgjørelse om inntak/avslag ifølge privatskolelovens § 3-1 sjette ledd er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2  og kan påklages. Klagefristen er tre uker fra mottatt vedtak. Jfr. § 29 i forvaltningsloven. En eventuell klage sendes St. Sunniva skole ved rektor. Dersom skolen ikke tar klagen til følge, videresendes den til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Foresatte har, med visse unntak, anledning til å se sakens dokumenter i henhold til § 18 og 19 i forvaltningsloven.