Permisjonsreglement

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Etter privatskoleloven § 3-13 kan skolen etter søknad gi en elev permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker. Fra skolens ståsted er det viktig å forfekte viktigheten av de oppsatte 190 skoledagene som vi trenger til faglig og sosial forankring. Det er ytterligere 175 dager til å avvikle ferie. Permisjonsreglementet som benyttes er vedtatt i skolens styre. Vi oppfordrer alle til å være lojale mot de reglene som er satt.

Det skal ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 skoledager per skoleår.

  • Søknader for lengre perioder enn en skoledag, må sendes til rektor. Det er viktig at søknad leveres per Epost i god tid før ønsket permisjon.
  • Søknader som gjelder fri i inntil en skoledag kan behandles av kontaktlærer. Kontaktlærer skal følge samme regler som nevnt under.

I forbindelse med permisjonssøknaden vil skolen først ta stilling til forsvarlighetsvurderingen (hensynet til elevens opplæring, skolens undervisningsopplegg, prøver, kartlegginger i permisjonstiden og elevens fravær og permisjonshistorikk).

Dersom skolen kommer til at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon, skal søknaden avslås. Dersom skolen finner at det er forsvarlig å innvilge permisjon, skal skolen deretter vurdere om eleven faktisk kan få permisjon.

Når skolen tar stilling til permisjonssøknad (lengre enn en skoledag), er dette et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.

Permisjonsreglement

Ved St. Sunniva skole skal det ikke lenger innvilges fri til feriereiser, ovale helger, spesielle familiebegivenheter, ferie pålagt av arbeidsgiver eller sykdom i den nærmeste familie.

Følgende årsaker til permisjon vil bli vurdert innvilget:

  1. Ved dødsfall eller begravelse i den nærmeste familie.
  2. Idrettslige konkurranser og kulturelle/kirkelige samlinger på nasjonalt/internasjonalt nivå.
  3. Unntak fra standarden må kun gjøres i særskilte omstendigheter der et avslag vil gi et sterkt urimelig resultat.

Avgjørelsen om permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven §2. Departementet delegert til Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans.

Permisjonstiden må i likhet med begrensningene i Privatskolelova § 3-13 ikke overskride to uker (10 virkedager). Skulle en elev ikke komme tilbake etter 10 virkedager, mister eleven skoleplassen og overføres offentlig nærskole. Eleven har ikke krav på å få skoleplassen tilbake, men kan søke nytt opptak ved St. Sunniva skole. Dersom eleven er borte fra opplæringen uten innvilget permisjon, er dette å anse som udokumentert fravær.

Skolen er ikke ansvarlig for tapt undervisning i permisjonstiden og forutsetter at elevene ved egen innsats bringes á jour i fagene.

Foresatte til barn på ungdomstrinnet bør også være spesielt oppmerksomme på at for stort fravær kan medføre at lærere kan mangle vurderingsgrunnlag på elever. Vi minner også om at alt fravær fra og med 8. trinn føres på vitnemålet.

Forskrift til privatskolelova §3-40 skriver at foresatte kan kreve inntil 10 skoledager i et opplæringsår ikke føres på vitnemålet hvis:

  • fraværet skyldes helsegrunner.
  • innvilget permisjon etter privatskolelova §3-13.

For at fraværet som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær som skyldes funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fraværet strykes fra og med første fraværsdag.

Vedtatt av St. Sunniva skoles styre den 20.06.17