Rett til transport – skoleskyss

Det er utdanningsetaten som fatter vedtak om elevtransport for elever bosatt i Oslo.

Elever som bor i Oslo kan få dekket reiseutgifter for reise til og fra skolen. Avstand mellom skole og bostedsadresse/folkeregistrert adresse avgjør om en elev har rett på skoleskyss.

Ifølge opplæringslova § 7-1 fastsetter retten som følger: “Elever i årstrinn 2 – 10 som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i årstrinn 1, er skyssgrensen to kilometer”.

For private grunnskoler gjelder retten til gratis skoleskyss innenfor Oslo kommunes grenser. Dette følger av friskoleloven § 3-7.

Utdanningsetaten utbetaler et tilskudd tilsvarende reisekort i sone 1 fra Ruter.

Det utbetales to ganger i løpet av skoleåret, for høstsemesteret (4 måneder) og vårsemesteret (6 måneder).

Dette betyr at eleven/foresatte må kjøpe reisekort hos Ruter.