Skoleskyss

Fra høsten 2020 er det foresatte selv som må søke om tilskudd til Utdanningsetaten.

Foresatte søker Utdanningsetaten direkte om tilskudd for inneværende skoleår via elektronisk skjema tilgjengelig på Oslo kommune sine nettsider. Søknadsfristene 1. oktober og 1. mars.

Etter søknadsfristene får skolene tilsendt en oversikt over innsendte søknader hvor skolen må bekrefte at elevene er/har vært elev ved skolen i den den perioden det søkes for. Når skolene har bekreftet søknadene så vil Utdanningsetaten behandle søknadene og fatte vedtak. Vedtak sendes til skolene og til oppgitt e-post adresse i søknadene.

Elever som har fått innvilget gratis skoleskyss med kollektiv transport, får utbetalt et tilskudd tilsvarende reisekort i sone 1 fra Ruter. Tilskuddet beregnes ut fra prisen for 30-dagers billett for barn/ungdom i perioden og utbetales to ganger i året, i desember (4 måneder) og juni (6 måneder). Foresatte må registrere ønsket kontonummer på «Min Side» i Oslo kommune før tilskuddet utbetales.

For elever i grunnskolen – Skoleskyss og skolevei – Oslo kommune