Åpenhetsloven

En redegjørelse for åpenhetsloven & aktsomhetsvurderinger ved St. Sunniva skole

Organisasjonsnummer: 971527056

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester i leverandørkjeden. Virksomheten skal offentligjøre en redegjørelse (jfr. § 5) for utførte aktsomhetsvurderinger (jfr. § 4) for å sikre allmennheten innsikt i virksomhetens nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, hvordan virksomheten håndterer eventuell negativ påvirkning og hvilke tiltak som er iverksatt.

Fordi St. Sunniva skole har 50 eller flere årsverk i drift, samt en balansesum som overskrider 35 millioner kroner, er skolen forpliktet til å legge ut en redegjørelse (åpenhetsloven §3).

Aktsomhetsvurderinger for organisasjonen tar utgangspunkt i:

A – forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer

B – kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere

C – iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter bokstav b

D – følge med på gjennomføring og resultater av tiltak etter bokstav c

E – kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert etter bokstav c

F – sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne redegjørelsen gjelder for St. Sunniva skole, organisasjonsnummer 971527056.

St. Sunniva skole er en utdanningsenhet der formålet er undervisning og utdanning. Skolens øverste organ er skolestyret som er ansvarlig for å følge opp økonomi, internkontroll og risikostyring ved virksomheten. Skolens driftsleder refereres til som daglig leder eller rektor. Rektor ved skolen står ansvarlig for drift i det daglige.

Styret og ledelse skal til enhver tid holdes orientert om arbeidet med aktsomhetsvurderinger i organisasjonen. Organisasjonen er ellers pålagt å følge skolens Statutter og grunnlagsdokumenter ellers.

Skolestyret blir utnevnt av skoleeier der øverste leder er biskopen i Oslo katolske bispedømme (OKB). Skoleeiers representant for oppfølging av skolene er avdeling Skolekontoret ved OKB. Skolesjefen ved Skolekontoret er øverste leder for denne avdelingen. Skolekontoret har en representant i skolestyret og bistår OKB i arbeidet med å følge opp skolen blant annet ved organisasjonsutvikling og generelt samarbeid mellom katolske skoler i Norge og verden.

Her følger et utdrag skolens årsberetning i 2022:
St. Sunniva skole er en katolsk grunnskole som drives i henhold til §Privatskoleloven, tidligere §Friskoleloven, med tilhørende økonomiforskrift. Skolen er en frittstående stiftelse etter kirkeretten («annen juridisk person» i henhold til norsk lovgivning), med skolestyret som formelt øverste organ. Både skoledrift og SFO skjer i bygninger i Akersveien 4, 0177 Oslo.

St. Sunniva skole skal være et sted hvor elevene lærer å forstå og være ansvarlig for livet i lys av kristen tro. St. Sunniva skole skal som katolsk skole utvikle hele mennesket. For mer informasjon om skolens egenart se www.stsunniva.no

Likestilling og diskriminering

Skolen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Skolen har pr utgangen av året 86 ansatte (56 kvinner og 30 menn), hvorav 3 i permisjon. Det er i 2022 blitt utført til sammen 65 årsverk. Skolen arbeider aktivt, målrettet og planmessig for likestilling innenfor virksomheten. Ved rekruttering, både internt og eksternt, prioriteres personlige kvalifikasjoner fremfor kjønn. Det underrepresenterte kjønn vil i større grad bli oppfordret til å søke. På denne måten vil skolen forsøke å øke andelen av menn i de stillingskategorier hvor denne er særskilt lav.

Skolen arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, legning, religion og livssyn.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø noe mer enn tilsvarende bedrifter, organisasjoner eller virksomheter.

Aktsomhetsvurderinger – Bilde hentet fra OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for et ansvarlig næringsliv.

Aktsomhetsvurderinger av St. Sunnivas skoles leverandører og samarbeidspartnere utføres årlig og med en risikobasert tilnærming. Skolen benytter IK-Friskole som internkontroll system, og ved hjelp av dette systemets tilhørende maler gjennomføres det risikoanalyser på ulike driftsområder herunder; HMS, personvern, brann og el-sikkerhet.

Åpenhetslovens krav fra 2022 er gjennomgått av driftsledere og løftet på styrenivå. Fremtidig avtaleinngåelse vil legges under disse krav og følges opp årlig. Det fases blant annet inn ved kontraktsfornyelser og generelle innkjøp.

Interne etiske retningslinjer og varslingsrutiner ble fornyet i 2022 og blir årlig repetert på plandagene i august (og for nytilsatte ellers). Disse retningslinjene inneholder blant annet varslingsplikten. Ansatte ved St. Sunniva er pliktet til å varsle dersom de får kjennskap til forhold som;

  • Mobbing og trakassering, herunder også seksuell trakassering
  • Korrupsjon
  • Makt- og myndighetsmisbruk
  • Underslag eller andre økonomiske misligheter
  • Diskriminering
  • Alle former for kriminelle forhold

Jf. arbeidsmiljøloven § 1-8 (1)

For utdypende informasjon se personalhåndboken (STS) og varslingsrutiner (STS).

St. Sunniva skole er en kristen katolsk privatskole. Skolen har ikke et profittkrav og alle inntjente midler som kommer i form av gaver eller statsstøtte, skal gå tilbake til skoledrift, ansatte og elever ved skolen. Skolen har som mål å kunne gi det absolutt beste opplæringstilbudet til sine elever.  Skolen vil også til enhver tid bli forsøkt driftet i balanse for å opprettholde en bærekraftig økonomi over tid.

St. Sunniva skole kjøper inn diverse tjenester og produkter i driftsformål. I skolens internkontroll finnes det oversikt over alle leverandører av ulike tjenester til skolen. Her finnes også en oversikt over databehandlere, og hvilke krav som stilles til personvern internt. Skolens styre og ledelse er opptatt av
at oppdaterte og nye avtaler underbygger åpenhetslovens aktsomhetsstandard som er bygget på OECDs veileder for ansvarlig næringsliv.  Dette innebærer at ved inngåelse av avtaler med tjenesteleverandører, så undersøkes det at en eventuell leverandør kan vise til trygge arbeidsforhold for sine ansatte som bygger på nevnt standard.

Skolens ledelse og rekrutteringsansvarlige er bevisst på de negative forskjellene som eksisterer i samfunnet vårt og arbeider aktivt mot disse. I tråd med åpenhetsloven vil skolen alltid undersøke bakgrunn og grunnlagsdokumenter til leverandører for ulike tjenester til skolen. Dette i tråd med å sikre trygge og rettferdige arbeidsvilkår for alle som har en funksjon inn mot organisasjonen. Alle interne ansatte ved skolen har gyldige arbeidskontrakter underlagt arbeidsmiljøloven.

St. Sunniva skole legger også vekt på FNs bærekraftmål og ønsker å bistå der dette er mulig. Dette gjøres eksempelvis gjennom økt digitalisering av postgang i et forsøk på å redusere bruk av papir. Det samme gjelder digitale systemer innhentet for å effektivisere og spare tid for administrasjonen.

Overordnet risikoanalyse basert på nåværende informasjon om inngåtte avtaler og samarbeidsforhold ved St. Sunniva skole:

Risikoområde Negativ påvirkning: ansatte Negativ påvirkning:
menneskerettigheter
Negativ påvirkning:
miljø
Negativ påvirkning:
eierstyring/ledelse 

Egen
virksomhet
Lav risiko Lav risiko Lav risiko Lav risiko

Leverandørs
virksomhet
Lav risiko Lav/middels risikoMindre leverandører
må følges opp for mer informasjon.
Lav risiko Lav risiko

Samarbeids-
partnere
Lav risiko Lav risiko Lav risiko Lav risiko

 

31/06-23

Fri/Helligdager i april: Palmesøndag 25. mars, Skjærtorsdag 29. mars, Langfredag 30. mars, 1. påskedag 1. april og 2. påskedag 2. april.

Fri/Helligdager i mai: Offentlig høytidsdag 1. mai, Kr. Himmelfartsdag 10. mai, fri 11. mai, Grunnlovsdag 17. mai, 1. pinsedag 20. mai og 2. pinsedag 21. mai.