SFO

Skolefritidsordning (SFO)

SFO er et tilbud for elever fra 1.-4. trinn. Oppholdstiden er fra klokken 07.30 – 08.30, og fra skoletidens slutt til kl. 17.00

SFO holder til i en egen bygning i store skolegård, samt i Trebygget/Sveitservillaen. SFO er delt i to avdelinger; avdeling Sunniva og avdeling Joseph. Det legges mye vekt på fri lek og utfoldelse i et stimulerende miljø. Avhengig av årstid vil SFO kunne tilby ulike aktiviteter. Noen organiserte aktiviteter må det betales ekstra for (f.eks. fløyteundervisning, friluftsskole, dans og kor).

Avdeling Sunniva 1. trinn

Telefon: 48 88 34 88

stsbesl

Bente Slater
Avdelingsleder for 1. og 2. trinn
48 88 34 88

stshiaa

Hilde Aaslund
Assistent

ansatt

Celine Therese Stokke
Assistent 

Avdeling Joseph 2. trinn

Telefon: 48 88 34 98

stsbesl

Bente Slater
Avdelingsleder for 1. og 2. trinn
48 88 34 98

Arlene-Granli

Arlene Granli
Assistent

Jan Erik Edvardsen

Jan Erik Edvardsen
Assistent

ansatt

Cathrine Vinson
Assistent

Avdeling Joseph 3. og 4. trinn

Alexander-Guneriussen

Alexander Guneriussen
Avdelingsleder for 3. og 4. trinn
48 88 40 49

Zeynep Arslan Suslu

Zeynep Arslan Suslu
Assistent

Clara Marianela Srrano Villacis

Clara Marianella Serrano Villacis
Assistent

ansatt

Rakel Stinessen Brekne
Assistent

Marius-Fürst

Marius Fürst
Assistent

stskaer

Karin Eriksen
Assistent

Kontakt

Mobiltelefon for begge avdelingene vil være betjent fra klokken 07:30 til 08:30 og fra 13:00-17:00.

Dersom du har behov for kontakt med SFO-leder kan du ringe 400 89 593 etter klokken 09:00.

Vi ber om forståelse for at vi ønsker at dere melder inn endringer før klokken 12:00. Når barna kommer fra skolen og skal til registrering så har vi lite tid til å svare telefonen.

Det er veldig viktig at man gir beskjed både til lærer og SFO når barnet ikke skal på SFO, eller ved andre endringer. Det holder ikke at barnet forteller om eventuelle endringer, vi trenger beskjed fra foreldre.

SFO 2022-23

 • August 2022: 01.08.2022 – første dag på SFO.
 • September 2022: Plandager 29.09.2022 og 30.09.2022. SFO er stengt.
 • Desember 2022: Juleferie f.o.m 22.12.2022 t.o.m 02.01.2023.
 • April 2023: Påskeferie f.o.m 03.04.2023 t.o.m 10.04.2023.
 • Mai 2023: Fri/helgedag: 01.05, 17.05, 18.05, 19.05 og 29.05.2023.
 • Juni 2023: Siste SFO dag er 30.06.2023.
 • Juli 2023: Fellesferie – SFO er stengt

Priser og plasstyper for SFO

Uansett klassetrinn:

 • Fulltid (5 dager): kr 2 350,- pr. måned (25 850,- per år)
 • Deltid (3 dager): kr 1 650,- pr. måned (18 150,- per år)

Vi tilbyr to plasstyper:

 • Fulltidsplass: kl. 7.30 til kl. 17.00, alle dager inkl. langdager.
 • Deltidsplass: 3 dager fra kl. 7.30 til kl. 17.00, inkl. 3 langdager.

Skolefri dager

 • Langdagene er” skolefrie” dager, og vi legger derfor vekt på å gi dagene et litt annerledes innhold, med fokus på lek og moro. På langdager er SFO åpen fra 07.30 – 17.00, mens kjernetiden er fra kl. 10:00 – 14:30. Det vil bli lagt ut et eget program og påmelding i forkant av høst- vinter, juni og august.

SFO er fordelt på 11 terminer og faktura sendes månedlig med forfall den 15. i hver måned. Det er ingen søskenmoderasjon eller redusert betaling på SFO. Faktura sendes pr. e-post, med mindre dere har reservert dere mot det, da sendes faktura som ranselpost.

Dersom dere ikke mottar noen faktura er det viktig at dere gir oss beskjed til post@stsunniva.no.
Dere har selv ansvar for at skolepengene blir betalt ved forfall!

Melding om nye e-postadresser eller annet om fakturering, kan sendes post@stsunniva.no.

Ved manglende betaling vil det bli beregnet forsinkelsesrenter og eventuelle gebyr ved purring og inkasso.
NB! Det er viktig at kid referansen som er påført den enkelte faktura benyttes!

Skolens og SFO`s kontonummer er: 1503 24 24071

Oppsigelse av plass eller endring av antall dager

Oppsigelse og/eller endring av plass må skje skriftlig til SFO-leder stsilas@stsunniva.no

Oppsigelsestiden er 2 måneder ved oppsigelse av plass.

Ved forandring av oppholdstiden, tar det en måned fra den 1. i mnd. til forandringen blir virksom. Endringen må være virksom over lengre tid, blant annet for å sikre rett bemanning ved SFO.

Vedtekter for skolefritidsordningen

 • Sunniva skole har et skolefritids tilbud med plass til ca. 180 elever.
 • Eierforhold:Bygningene eies av Oslo Katolske Bispedømme. SFO drives av St. Sunniva skole.
 • Opptaksmyndighet:Skolens rektor, delegert av skolens styre
 • Opptakskriterium:Elever ved St. Sunniva skole på 1.- 4. trinn + eldre elever med spesielle behov
 • Bemanning/ledelse:Skolens rektor og SFO leder står som faglig og administrativ leder. Avdelingene har en avdelingsleder. Styret avgjør bemanningen etter vurdering av antall barn og deres behov.
 • SFO legger mye vekt på fri lek og utfoldelse i et stimulerende miljø. Avhengig av årstid vil SFO kunne tilby ulike aktivitetsgrupper. Det kan være ekstra betaling for noen av disse tilbudene.

St. Sunnivas skolefritidsordning arbeider etter følgende visjon:

Voksne er ansvarlige, trygge og gode personer som “lekker ut” verdifulle signaler til hverandre, og er gode modeller for barn (barn gjør som du gjør – ikke som du sier). Vi skjønner forskjellen på selvfølelse og selvtillit. Selvfølelse er hva/hvem du er, ditt egenverd. Selvtillit er hva du kan prestere. Vi sier det slik:

Du får være hvem du er, men kan ikke alltid gjøre hva du vil.

Ut fra dette legger vi til rette for at det enkelte barn skal lære å takle sin egen hverdag ut ifra sitt eget utgangspunkt og sine egne forutsetninger. Den voksne viser omsorg ved å involvere seg i og engasjere seg i det enkelte barns situasjon.

Vi synliggjør og tydeliggjør den enkeltes sosiale nettverk, og forstår at samspillet mellom individet og gruppen er viktig for dette. Vi legger vekt på læring i betydning mestring av ulike situasjoner og aktiviteter.

Innledning

Skolefritidsordningen (SFO) er en del av skolens helhetlige skolemiljø og skal bidra til å skape forutsigbarhet og trygghet for barna. SFO skal være en arena for lek og læring i trygge omgivelser for alle barn.

SFO skal være en arena hvor barna får brukt sine sosiale ferdigheter i praksis:

Gjennom erfaringer og opplevelser sammen med andre får barna utvikle seg fysisk og psykisk.

Kvalitet i SFO betyr at alle barn og ansatte trives og har det bra og får utfolde seg i et trygt miljø. Dette krever at alle ansatte i SFO tar ansvar for å bygge gode relasjoner mellom voksne og barn og bidrar til å utvikle gode vennskap mellom barna.

SFO skal være preget av stimulerende, lærerike og mangfoldige tilbud av fritidsaktiviteter. I SFO skal det også være rom for ettertanke og ro etter endt skoledag. Barna skal møte tilstedeværende og støttende voksne som gir omsorg, trivsel og trygghet i et inkluderende miljø med gode rutiner og trygge rammer. De voksne skal bidra til gode relasjoner og vennskap mellom barna.

SFO skal arbeide kontinuerlig og systematisk med barnas skolemiljø, jf. opplæringsloven kapitel 9A.

Det betyr at de ansatte skal sikre at barna har et miljø som bidrar til god helse, trivsel og læring, trygghet og sosial tilhørighet. Ved mistanke om eller melding om krenkelser, har de ansatte i SFO plikt til å handle. Det er hvert barns opplevelse av å bli krenket som er utgangspunktet for aktivitetsplikten. SFO skal bidra til god psykisk helse og livsmestring. Gjennom medvirkning, inkludering og med leken som grunnlag for læring og utvikling, vil barna utvikle sosial kompetanse og slik kunne inngå gode relasjoner med andre.

Utvikling av sosial kompetanse

Å være sosialt kompetent dreier seg om å mestre og tilpasse seg ulike miljøer med sosiale verdier, krav og normer. SFO skal bidra til utvikling av sosial kompetanse ved å utvikle barnas evne til empati, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. Sosial kompetanse skal bygges via lek og samvær med andre barn, med voksne som er til stede og støtter og veileder barna.

Gjennom utvikling av sosiale ferdigheter vil barna bli selvstendige og trygge slik at de kan forholde seg til andres forventninger og tilpasse seg andres væremåte. Dette gir mulighet til å utvikle positive relasjoner til andre barn og voksne gjennom forståelse av felles normer og sosiale regler.

Medvirkning og inkludering

Prinsippet om barns medvirkning er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Aktivitetene i SFO skal planlegges og organiseres slik at det gis mulighet for barns medvirkning. Barnas stemme skal bli hørt i daglige aktiviteter og når ukeplaner utarbeides. Reell medvirkning forutsetter gode relasjoner og god kommunikasjon mellom barn og ansatte.

SFO skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er og ved å synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

Aktiviteter i regi av SFO skal være åpne for alle barn. Tilbudene skal tilrettelegges ut fra barnas alder, interesser og funksjonsnivå. SFO skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendige for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. SFO skal delta på samarbeidsmøter og ansvarsgrupper for barn med særskilte behov slik at SFO kan tilrettelegge for disse barna.

Lek som grunnlag for læring og utvikling

Leken er helt sentral for barns psykiske og motoriske utvikling samtidig som den har en egenverdi.

Gjennom lek og aktivitet utvikler barna sosial kompetanse, grov- og finmotorikk og kreativitet. Disse kompetansene bidrar til lettere å beherske skolens grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, digitale ferdigheter og kunne uttrykke seg muntlig.

SFO skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring og for språklig samhandling.

Leken har en spesiell rolle i SFO sitt arbeid med det psykososiale miljøet gjennom felles opplevelser, medbestemmelse, inkludering, konflikthåndtering, mestring av lek og spill og øvelse i å følge regler.

SFO er barnas fritid før og etter skolen, og det skal derfor være en god balanse mellom barnas egen lek og styrte aktiviteter, inne og ute.

Aktivitetsområder i SFO

Leken og aktivitetene skal i så stor grad som mulig ta utgangspunkt i barnas behov og forutsetninger. Aktivitetene skal være varierte og tilpasset slik at alle barn kan delta, også de med særskilte behov. Barna kan velge hva de ønsker ut fra interesser og motivasjon.

SFO skal ha et strukturert og godt samarbeid med frivillige organisasjoner, herunder også idretten og nærmiljøet. Dette samarbeidet skal synliggjøres i årsplanene til SFO. SFO-leder skal ha årlige møter med samarbeidspartnerne, der aktivitetstilbudet evalueres og videreutvikles og forpliktende avtaler inngås.

Fysisk aktivitet og helse

SFO skal være en arena hvor det legges til rette for daglig fysisk aktivitet og god helse. Fysisk aktivitet fremmer barnas konsentrasjonsevne, motorikk, mestringsfølelse, selvtillit og psykiske helse. God psykisk helse er også avhengig av sosiale ferdigheter og gode vennskap. Aktiviteter innenfor dette området kan være dans, hinderløyper, ballaktiviteter, ski, skøyter, bevegelsesleker og andre aktiviteter der barn er i bevegelse.

Mål:

 • Alle barn opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt.
 • Alle barn videreutvikler motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og koordinasjon.
 • Alle barn får mulighet til å utvikle gode vennskap.
 • Felles måltider fungerer som en læringsarena for sosiale ferdigheter.
Retningsgivende føringer:

 • SFO støtter og utfordrer barna til variert kroppslig aktivitet og anerkjenner barnas mestring.
 • SFO tilbyr barna muligheter til variert og utfordrende bevegelse ute og inne, gjennom organisert lek og idrettsaktiviteter.
 • Ansatte i SFO bistår og veileder barna til å bli en god venn.
 • Ansatte i SFO gir barna kunnskap om bordskikk og ernæring
 • SFO samarbeider med lokale aktører og frivillige organisasjoner innen idrett og helse.

Natur, miljø og friluftsliv

Lek og aktiviteter i naturen skal gi barna mulighet til å reflektere, bruke sansene, gjenkjenne og beskrive naturen og noen av dens kjennetegn. SFO skal benytte nærmiljø og nærområder, slik at barna blir kjent med naturen og mulighetene for friluftsliv i nærområdet. Aktiviteter innenfor dette området kan være turer, utespising, utforske planter og dyr, gjenvinning, eksperimenter og andre aktiviteter der barna får opplevelser med natur og miljø.

Mål:

 • Alle barn opplever mestring og glede ved å være ute i naturen.
 • Alle barn lærer hvordan de kan ta vare på naturen.
 • Alle barn får gode opplevelser med friluftsliv tilpasset årstidene
 • Alle barna får mulighet til undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener i naturen.
Retningsgivende føringer:

 • SFO legger til rette for at for at barna kan få gode naturopplevelser.
 • SFO bruker naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring.
 • SFO legger til rette for at barna kan utforske matematiske og naturfaglige ferdigheter gjennom å eksperimentere.
 • SFO samarbeider med lokale aktører og frivillige organisasjoner innen natur, miljø og friluftsliv.

Kultur, teknologi og kreativitet

SFO skal stimulere til bruk av fantasi og kreativitet og skape rom for fellesskap og estetiske opplevelser. Barna skal få benytte forskjellige metoder for å skape og oppleve kunst og kultur, inkludert digitale verktøy. Det skal legges til rette for kreative aktiviteter i forbindelse med kulturelle begivenheter, som høytider og merkedager. Aktiviteter innenfor dette området kan være koding, animasjon, tegning og maling, forming, musikk, dans, drama, spill, lesing, film og foto og andre aktiviteter som stimulerer barnas kreativitet.

Mål:

 • Alle barn tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.
 • Alle barn møter et mangfold av kulturelle uttrykksformer.
 • Alle barn får arbeide med kulturuttrykk ved bruk av ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi.
 • Alle barn deltar i kulturopplevelser sammen med andre
Retningsgivende føringer:

 • SFO legger til rette for ukentlige kunst og kulturaktiviteter.
 • SFO presenterer ulike kultur- og kunstuttrykk for de andre barna på SFO og for foresatte gjennom skoleåret.
 • SFO legger til rette for at barna kan utforske og eksperimentere med teknologi, konstruksjonsleker og spill.
 • SFO legger til rette for at barna får mulighet til å uttrykke seg kreativt.
 • SFO skal samarbeide med kulturskolen og frivillige organisasjoner

Måltider – Klær og orden

Alle barn må ha minst to matpakker meg seg, en for skolen og en for SFO. Det er lurt å ha disse i hver sin matboks. Barna må ta med egen drikkeflaske til måltidene. Under måltidet leser vi og prater med barna. Vi tar også opp aktuelle saker som barna får si sin menig om. De kommer også med egne forslag og meninger angående hverdagen i SFO. Barn som har lyst å vise frem en sang, et skuespill, fortelle en vits eller gåte, får mulighet til det.

 • Det er mange barn på SFO, og det er umulig å holde rede på hvem som eier hva. SFO ber derfor om at ALLE klær og andre eien­deler merkes med barnets navn.
 • Alle barn skal alltid ha innesko, et klesskift, og regntøy/vintertøy. Dette kan oppbevares på barnets plass i SFO-garderoben.
 • Det er foreldrenes ansvar å sørge for at det alltid ligger et klesskift på skolen og at klærne passer til vær og årstid.
 • Barna skal holde orden i garderoben, ta ansvar for skolemateriell og rydde når de er ferdige med en lek eller aktivitet. Dette er det viktig at blir minnet på både hjemme og på SFO.

Henting

For at vi til enhver tid skal ha oversikt over hvem av barna som er på SFO, vil vi at de sier adjø til en voksen før de drar hjem. Dette på grunn av kontrollen, og kanskje det er en beskjed fra SFO også.

Image-1

Ilknur Arslan Süslü
SFO-leder
400 89 593
stsilas@stsunniva.no