Inntaksregler

Reglene om inntak av elever er regulert i Lov om frittstående skoler, Friskoleloven § 3-1. Der går det fram av bestemmelsens første ledd at skolen har hele landet som inntaksområde. Videre skal skolen være åpen for alle som fyller vilkårene for opptak i offentlige skoler, jf. friskoleloven § 3-1 første ledd. Inntaksreglementet er fastsatt av styret, jf. § 5-2 andre ledd bokstav d.

Hovedinntak for 1. og 8. trinn

En forutsetning for å bli tatt med i vurdering ved hovedinntak til 1. og 8. trinn, er at søknad er sendt skolen senest 1. desember året før oppstart. Fristen er lik for alle søkere, og fristen er endelig. Søknader mottatt etter fristen vil ikke ved oversøking bli vurdert til hovedinntaket. Ved hovedinntak tar skolen normalt inn 52 elever på 1. trinn (26 elever pr. klasse) og 60 elever på 8. trinn (30 elever pr. klasse).

Er antall søkere ved hovedinntak for 1. og 8. trinn større enn tallet på elevplasser, rangerer vi søkerne ut fra følgende prioriteringskriterier:

1. prioritet

Søker som er døpt katolsk (eller opptatt i Den katolske kirke ved foreldrenes konversjon).
Søker må dokumentere medlemskap i St. Olav menighet eller annen katolsk menighet i Norge. Disse blir igjen rangert etter som de har søsken på skolen, er barn av ansatte og deretter ved loddtrekning.

2. prioritet
Søker som har søsken på St. Sunniva grunnskole.

3. prioritet
Søker som har foreldre som er fast ansatt ved St. Sunniva skole og i Oslo Katolske Bispedømme.

4. prioritet
Loddtrekning der det så langt som mulig sikres at hvert kjønn er representert med minimum 40% på ett trinn.

Søknadsfrist og inntak

Søknaden skal leveres på skolen sitt søknadsskjema. Dette skjemaet er utlagt på skolens hjemmeside www.stsunniva.no.

Skolen har full inntaksstopp etter telledatoen 1. oktober. Innkomne søknader som mottas etter 1. oktober vil bli avslått. Unntak: Dersom det er ledig kapasitet vil det være mulighet for inntak og kun av søkere etter prioriteringskriteriene nr. 1-3.

Ved supplerende inntak til plasser som er blitt ledige fra skolestart om høsten gjelder prioriteringskriteriene som ved hovedopptak.

Søknader til ledige plasser i 9. og 10. trinn blir prioritert etter karakterer (gjennomsnittskarakterer).

Det er rektor og saksbehandler ved skolen, som behandler og avgjør saker om inntak i samsvar med inntaksreglementet.

Avgjørelse om inntak eller avslag er etter Friskoleloven § 3-1 sjette ledd et enkeltvedtak og kan påklages. Jfr. Forvaltningsloven § 2. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes St. Sunniva skole v/rektor. Dersom skolen ikke tar klagen til følge, oversendes den til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Jfr. Forvaltningsloven §§ 28 og 29. Foresatte har, med visse unntak, anledning til å se sakens dokumenter i henhold til Forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Inntaksreglement vedtatt av skolens styre 24.09.12.  Revidert 19. mars 2019.