Inntaksregler for St. Sunniva skole

Reglene om inntak av elever er regulert i Lov om private skoler, Privatskoleloven § 3-1. Der går det fram av bestemmelsens første ledd at skolen har hele landet som inntaksområde.

Videre skal skolen være åpen for alle som fyller vilkårene for opptak i offentlige skoler, jf. privatskoleloven§ 3-1 første ledd. Inntaksreglementet er fastsatt av styret, jf. § 5-2 andre ledd bokstav d.

Hovedinntak for 1. og 8. trinn

En forutsetning for å bli tatt med i vurdering ved hovedinntak til 1. og 8. trinn, er at søknad er sendt skolen innen 1. mars for kommende skoleår. Fristen er lik for alle søkere, og fristen er endelig. Søknader mottatt etter fristen vil ikke ved oversøking bli vurdert til hovedinntaket. Alle søkere blir også vurdert

Dersom søkertallet overstiger antallet ledige plasser på skolen, vil søkere bli prioritert etter følgende prioriteringer:

1. prioritet
Søker som er døpt katolsk (eller opptatt i Den katolske kirke ved foreldrenes konversjon).
Søker må dokumentere medlemskap i St. Olav menighet eller annen katolsk menighet i Norge. Disse blir igjen rangert etter som de har søsken på skolen, er barn av ansatte og deretter ved loddtrekning. Dersom antall elever med katolsk bakgrunn overstiger 50% av elevtallet i en klasse, vil 1. prioritet falle vekk til fordel for øvrige prioriteringer. Dette for å ivareta mangfoldet i klassesammensetningen på en god måte.

2. prioritet
Søker hvor en av foreldrene tilhører Den katolske kirke i Norge.
Søker må dokumentere medlemskapet. Søknadene rangeres etter loddtrekning.

3. prioritet
Søker som har foreldre som er fast ansatt ved St. Sunniva skole og i Oslo Katolske Bispedømme. Søknadene rangeres etter loddtrekning.

4. prioritet
Søker som har søsken på St. Sunniva grunnskole. Søknadene rangeres etter loddtrekning.

5. prioritet
Andre søkere. Resten av elevplassene blir tildelt ved loddtrekning.

Skolen vil sørge for en mest mulig lik fordeling av gutter og jenter. Dersom allerede opptatte antall elever under prioritet nr. 1., 2. og 3. utgjør mer enn 60% av ett kjønn, trekkes det kun søkere fra det andre kjønnet under prioritet nr. 4. og nr. 5 fram til fordelingen er minst 40% av hvert kjønn.

Melding om ordinært inntak gis innen 31. mai for kommende skoleår.

Søknadsfrist og inntak

Det søkes elektronisk gjennom skolens søknadsskjema. Dette skjemaet er utlagt på skolens hjemmeside www.stsunniva.no.

Søknadsfrist for søkere til hovedinntak til 1. og 8. trinn er 1. mars for kommende skoleår. Elever på St. Sunniva skoles 7. trinn får tildelt plass på 8. trinn uten å søke. Resterende plasser tilbys andre søkere.

Søker mottar en skriftlig bekreftelse om at søknaden er registrert.

Alle søkere som tilbys skoleplass informeres skriftlig om vedtak.

Når inntaket til 1. og 8. trinn er avsluttet sendes det vedtak om avslag på søknad om skoleplass til alle søkere som ikke har blitt tildelt plass. Søkere som ikke har blitt tildelt plass ved inntaket, samt senere søkere, kan be om å bli satt på venteliste.

Skolen vil foreta inntak fortløpende frem til 1. oktober. Innkomne søknader som mottas etter 1. oktober vil bli ført på venteliste.

Skolen vil ved supplerende opptak sørge for en mest mulig lik kjønnsfordeling mellom gutter og jenter. Dersom allerede opptatte antall elever utgjør mer enn 60% av ett kjønn, trekkes det kun søkere fra det andre kjønnet, fram til fordelingen er minst 40% av hvert kjønn.

Søknader til ledige plasser i 9. og 10. trinn blir prioritert etter karaktergjennomsnitt, adferd/orden og fravær.

Søkere som har fått skoleplass, men ikke møter til første skoledag og/eller ikke gir skolen beskjed innen rimelig tid, kan miste sin skoleplass.

Det er rektor og saksbehandler ved skolen, som behandler og avgjør saker om inntak i samsvar med inntaksreglementet.

Inntaksreglementet kan til enhver tid endres av skolens styre innenfor rammene av gjeldende regelverk og i forkant av gjeldende inntaksprosess, jf. privatskoleloven § 5-2 annet ledd bokstav d. Hvis skolens styre vedtar begrensninger, skal skolen stoppe inntaket ved et bestemt antall elever. Ved hovedinntak til 1. og 8. trinn tar skolen normalt inn 46 elever på 1. trinn (23 elever pr. klasse) og 60 elever på 8. trinn (30 elever pr. klasse).

Avgjørelse om inntak eller avslag er etter Privatskoleloven § 3-1 sjette ledd et enkeltvedtak og kan påklages. Jfr. Forvaltningsloven § 2. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes St. Sunniva skole v/rektor. Dersom skolen ikke tar klagen til følge, oversendes den til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Jfr. Forvaltningsloven §§ 28 og 29. Foresatte har, med visse unntak, anledning til å se sakens dokumenter i henhold til Forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Inntaksreglement vedtatt av skolens styre 18. mars 2024.