Inntaksregler

Vi ønsker at St. Sunniva skole skal være et sted hvor elevene lærer å forstå og være ansvarlige for livet i lys av kristen tro. Skolen skal også være et sted der barn med norsk som morsmål og barn fra andre nasjonaliteter og kulturer møtes med målsetting om å bli godt fungerende og deltakende individer i det moderne norske samfunnet. Skolens verdigrunnlag som bygger på et kristent, katolsk livssyn, respekteres ved at en lojalitetserklæring undertegnes av de foresatte. 

Søknad om inntak til St. Sunniva skole foretas etter følgende prioriteringer:

  1. Barn som er døpt katolsk (inntil 50 % av elevene på et trinn). Disse blir igjen rangert etter om de har søsken på skolen, er barn av ansatte og deretter ved loddtrekning.
  2. Søkere som har søsken på skolen.
  3. Barn av ansatte på skolen og i Oslo Katolske Bispedømme.
  4. Loddtrekning der det så langt som mulig, sikres at hvert kjønn er representert med minimum 40% på et trinn.

Rektor fatter formelt inntaksvedtak. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i henhold til reglene i forvaltningslovens § 2. Departementet (delegert til Fylkesmannen i Oslo og Akershus) er klageinstans. En klage sendes via skolens styre.