Stiftelsen Erna Margareth Braathens Legat – Søk om støtte fra stiftelsen

Stiftelsen Erna Margareth Braathens Legat er en allmennyttig stiftelse, hvor avkastning på kapitalen skal bidra til utdanning av katolsk ungdom bosatt i Oslo. Stiftelsen har en kapital på kr. 6 millioner.

Stiftelsen skal opptre uavhengig og åpent, og i tråd med god katolsk tradisjon.

Stiftelsen gir støtte til utdanning av elever ved St. Sunniva skole, og katolske studenter bosatt i Oslo som:

  • Av uforutsette årsaker har behov for økonomisk støtte til å betale skolepenger, eller søker om støtte til høyere utdanning som kvalifiserer for kompetanse til ansettelse i katolske institusjoner.
  • Viser fremragende evner, og som ønsker å fordype seg faglig ved deltagelse på sommerskoler, konkurranser, kurs ol.

Styret vil legge særlig vekt på å gi støtte til elever ved St. Sunniva skole. Styret har anledning til å dele ut gaver etter eget skjønn. Alle gaver bevilges av styret, og styret begrunner ikke avslag på søknader.

Søknadsfrist er 1. mars hvert år. Søknader sendes til rektor@stsunniva.no.

Behandling av søknader og personopplysninger

Kun søknader som er mottatt innen utløpet av søknadsfristen behandles av styret.

Ved tildeling skal det legges særlig vekt på at gaven bidrar til å støtte opp om katolsk utdanning og tro, og katolske familier som er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon.  Gavemottaker må sende stiftelsen en kort rapport som viser at gaven er benyttet som beskrevet i søknaden.

Stiftelsen behandler personopplysningene i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Vi benytter personopplysninger kun i forbindelse med behandling av søknader og tildeling av støtte.

Søkere kan kreve innsyn i, og retting eller sletting av personopplysninger, herunder be om begrenset bruk av personopplysninger, samt protestere mot behandlingen av dem.

Avslåtte søknader makuleres umiddelbart. Personopplysninger knyttet til søkere som får støtte oppbevares i 5 år. Deretter slettes personopplysningene.

Gaver til stiftelsen

Stiftelsen er glad for ytterligere bidrag, og dette kan enklest gjøres ved å gi en gave til stiftelsen. Det kan gis som et engangsbeløp, et fast årlig beløp eller månedlig beløp. Stiftelsen vil rapportere alle innbetalte gaver til skatteetaten slik at du er sikret skattefradraget.

Gaver til stiftelsen innbetales til kontonummer: 1506.48.39095.

(merkes med personnummer eller organisasjonsnummer hvis du skal få skattefradrag).

Plan for formålsrealisering i stiftelsen Erna Margareth Braathens Legat

(Vedtatt av styret 9. april 2018) 

1. Formål, visjon og verdier

Stiftelsen Erna Margareth Braathens Legat (Stiftelsen)er en allmennyttig stiftelse. Stiftelsen ble etablert i 2000, og har en egenkapital på kr. 6. mill. kroner.

  • Stiftelsens formål, jf. vedtektens § 3

«Legatets avkastning forutsettes benyttet til å bidra økonomisk til utdanning av katolsk ungdom bosatt i Oslo».

  • Stiftelsens verdigrunnlag

Stiftelsen har et langsiktig perspektiv for sin virksomhet og skal opptre uavhengig og åpent, i tråd med god katolsk tradisjon.

2. Strategi / måloppnåelse

Stiftelsen skal bidra med økonomisk støtte til utdanning av elever ved St. Sunniva skole, og katolske studenter bosatt i Oslo som:

  • Av uforutsette årsaker har behov for økonomisk støtte til å betale skolepenger, eller søker om støtte til høyere utdanning som kvalifiserer for kompetanse til ansettelse i katolske institusjoner.
  • Viser fremragende evner, og som ønsker å fordype seg faglig ved deltagelse på sommerskoler, konkurranser, kurs ol..

3. Økonomiske rammer

Det er Stiftelsens realavkastning på finanskapitalen, som setter rammene for stiftelsens drift og formålstildeling.

En andel på 60% av årlig avkastning, fratrukket driftskostnader, skal gå til utdelinger, og 40% tillegges grunnkapitalen.

Styret ønsker stabile og forutsigbare årlige utdelinger.

4. Gaver (utdelinger)

Styret deler ut gaver en gang pr. år. Søknadsfrist 1. mars hvert år. Styret har anledning til å dele ut gaver etter eget skjønn, utenom fristen for å søke støtte.

Styret skal ikke begrunne avslaget for en søknad. Utdelingen skal fordeles med inntil 80% til elever ved St Sunniva skole.

Søknadskjema og informasjon om stiftelsens virksomhet, og søknadsfrister fremkommer på nettsiden til St. Sunniva skole.

5. Behandling av søknader

Kun søknader som er mottatt innen utløpet av søknadsfristen behandles av styret, med unntak av gaver som styret vedtar uten søknad.

Ved tildeling skal det legges særlig vekt på at gaven bidrar til å støtte opp om katolsk utdanning og tro, og katolske familier som er kommet opp i en vanskelig situasjon. Gavemottaker må sende stiftelsen en kort rapport som viser hvordan gaven er benyttet.

Alle gaver bevilges av styret.

Det skal årlig utarbeides en rapport som viser alle gavetildelinger siste år. Rapporten skal vise fordeling mellom formålene, og vurdere grad av oppnåelse av til stiftelsen.

Søknadsskjema

SOKNADSSKJEMA-2023