Elevenes skolemiljø

Retten til et trygt og godt skolemiljø 

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Retten til et trygt og godt skolemiljø omfatter både det fysiske skolemiljøet og det psykososiale skolemiljøet. 

Skolen skal praktisere nulltoleranse for enhver form for krenkelse, som blant annet mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Begrepet krenkelse skal tolkes vidt, og listen skal legges lavt for hva skolen skal akseptere av negative ytringer og oppførsel. 
 Gjennom vår visjon og våre verdier har skolen et tydelig elev- og læringssyn. Alle elever er like viktige, og ingen skal falle ut. Respekten for menneskeverdet ligger til grunn.  
Vi er tidlig ute med forventninger og krav og vi møter elevene med omsorgsfull kontroll. Skolens ansvar er å utvikle hvert enkelt barn og skolen fremstår med tydelige holdninger og forventninger. Skolens ordensreglement er retningslinjen for hvordan skolemiljøet skal være. 
En betingelse for læring er god klasseledelse. God klasseledelse skaper ro for læring og trygghet for den enkelte elev gjennom konsekvent grensesetting og ved å møte den enkelte elev med anerkjennelse og respekt. Læreren etablerer verdier, positive forventninger, struktur og rutiner slik at elevene mestrer skolehverdagen.  
 

Mobbing og krenkelser 

Mobbing tolereres ikke på skolen vår. Mobbing kan defineres på ulike måter, og situasjoner kan tolkes på ulike måter. Elevenes opplevelse skal ligge til grunn.  

Når foreldre eller foresatte har mistanke om at sitt barn blir utsatt for mobbing, er det viktig at de snarest tar en samtale med barnet/ungdommen og deretter informerer skolen. 

Det anbefales at foreldrene først kontakter barnets/ungdommens kontaktlærer. Kontaktlærer vil i samråd med foreldrene varsle skolens ledelse. 

Om aktivitetsplikten: 

I kapittel 9A i opplæringsloven er aktivitetsplikten en sentral del. Aktivitetsplikten tydeliggjør hva som forventes av handlinger når en elev opplever en utrygg skolehverdag. 

Skolen skal utvikle et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø, og skolen har rutiner for å systematisk utvikle et godt og inkluderende skolemiljø. 

Aktivitetsplikten er en kontinuerlig plikt for skolens voksne til å aktivt følge med på om den enkelte elev har et skolemiljø som er trygt og godt. 

Aktivitetsplikten gjelder for alle som er ansatt ved eller utfører en tjeneste på skolen. Hensikten med at den voksne skal følge med, er å oppdage og hjelpe de av elevene som ikke har det bra på skolen. Den skjerpede aktivitetsplikten innebærer at alle som arbeider eller utfører en tjeneste på skolen, har et individuelt ansvar for å følge med og varsle rektor. Den individuelle plikten til å varsle gjelder uansett om det er barn eller voksne som utfører krenkelsene. Rektor er pliktig til å iverksette undersøkelsene umiddelbart. Rektor kan delegere det praktiske undersøkelsesarbeidet, men vil alltid ha ansvaret for at det blir gjort. 

Skolens undersøkelser har til formål å belyse saken best mulig og er et godt utgangspunkt for å iverksette tiltak. Undersøkelsene skal alltid ivareta elevens beste og retten til å bli hørt. Skolen skal vurdere valg av tiltak ut fra de undersøkelser som er gjort og hvilken konklusjon den er kommet fram til. Tiltakene må tilpasses til den konkrete saken. 

Om skolens undersøkelse avdekker at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø skal skolen utarbeide en aktivitetsplan med tiltak. Tiltakene og aktivitetsplanen utformes i samråd med elev, og foresatte blir hørt i saken. Tiltakene skal gjelde til eleven har et trygt og godt skolemiljø og saken avsluttes.  

Statsforvalters rolle 

Statsforvalters rolle, i opplæringslovens § 9 A-6, blir aktuell dersom skolen ikke oppfyller sine plikter i henhold til regelverk om aktivitetsplikt og skjerpet aktivitetsplikt etter opplæringslovens §§ 9 A-4 og 9 A-5. 

  • 9 A-6, første ledd: Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka til statsforvalter etter at saka er teken opp med rektor.

Det er særlig to vilkår som må være oppfylt for at statsforvalter skal behandle saken: 

  • Saken må ha vært tatt opp med skolens rektor. 
  • Det må ha gått fem virkedager siden saken ble tatt opp med rektor. 

 

Statsforvalter skal først og fremst vurdere hvorvidt skolen har oppfylt aktivitetsplikten og dokumentasjonskravene etter §§ 9 A-4 og 9 A-5. Dersom Fylkesmannen finner ut at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten, kan skolen bli pålagt å iverksette nødvendige tiltak for å sikre eleven et trygt og godt skolemiljø.