Ordensreglement

St. Sunniva skole skal være et sted der elevene lærer å forstå og være ansvarlig for livet i lys av kristen, katolsk tro. Skolens verdigrunnlag bygger på et katolsk, kristent livssyn som respekteres av alle i skolesamfunnet. Som en konsekvens av dette verdisynet er det utarbeidet regler om orden og oppførsel for elevene ved skolen (j.fr. Privatskolelovens  § 3-9).

Reglene om orden og oppførsel gjelder i skoletiden, på skolens områder, på skoleturer/ekskursjoner i skolens regi og på skolevei så langt skolen gjøres kjent med ureglementerte forhold.  Også det som skjer i det digitale rom på skolens intranett, undervisningssystemer, ved SMS e.l. kan omfattes av ordensreglementet (j.fr. Privatskoleloven § 3-9 og §  3-10).

Alle sanksjoner som kan brukes mot elever som bryter reglementet er fastsatt i ordensreglementet. Skolen kan ikke benytte andre sanksjoner enn de som er omtalt i dette reglementet.

Sanksjoner kan bare benyttes overfor den eller de elevene som har gjort seg skyldig i brudd på ordensreglementet. Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Reglene om orden og oppførsel gjelder ikke i fritiden. Saker som foregår på fritiden er ikke skolens anliggende. Skolen skal ikke sanksjonere på forhold som skjer i fritiden. Det være seg nettmobbing, bursdagsinvitasjoner, fritidsaktiviteter m.m. Fritidsbasert mobbing og trakassering skal ikke etterforskes av skolen. Nettmobbing og trakassering utenom skoletiden er en politisak. Dette gjelder også for mobbing som skjer i det digitale rom. Derimot kan mobbing eller andre krenkelser som skjer utenfor skoletiden og som er foranlediget av skolesituasjonen eller setter preg på den, kunne omfattes av ordensreglementet ( re. NOU 1995:6 Når gjelder ordensreglementet?).

Personlige eiendeler som oppbevares på skolen er den enkeltes ansvar og erstattes ikke av skolen ved tyveri eller skade.

Skolens ordensreglement sier at elevene ikke kan bruke mobiltelefonen i skoletiden. Vi mener dette best sikres gjennom en «mobilfri skole», der mobiltelefonene samles inn på begynnelsen av dagen, og deles ut igjen mot slutten.

Vurdering i orden og oppførsel gjøres etter reglene i dette reglementet. Karakterene i orden og oppførsel vil vanligvis bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakteren kan også settes ned ved enkelthendelser dersom regelbruddet er et spesielt grovt brudd på reglementet.

Reglene gjennomgås av kontaktlærerne med klassene ved starten av hvert skoleår.

Hovedregel:

St. Sunniva skole skal være et trygt og godt sted for elever og ansatte. Skolens kristne, katolske verdigrunnlag er utgangspunkt for at alle ved skolen, både elever og voksne, viser respekt og tar hensyn til hverandre. Alle prøver å være slik mot andre som man ønsker at andre skal være mot en selv.

Dette forventer skolen av deg som elev:

Du har medansvar for egen læring, du gjør det du kan for at dine skolekamerater skal ha det bra, og for at skolebygningen, skolens uteområde og skolens undervisningsmateriell ikke ødelegges. Du har også medansvar for at de som bor eller jobber i nærheten av St. Sunniva skole opplever oss som en god nabo. Det betyr at:

 • Du viser hensyn og respekt og er høflig og hjelpsom overfor medelever, ansatte og andre du treffer i skoletiden.
 • Du retter deg etter det de ansatte sier.
 • Du må møte presis og forberedt til hver time.
 • Du må huske å ta med deg nødvendig skoleutstyr, gjøre leksene til avtalt tid og holde orden i skolesakene dine.
 • Du skal holde arbeidsro i timene.
 • Du må vise respekt og ro i St. Josephs kirke ved alle arrangementer.
 • Du går ut av skolebygningen i friminuttene. Ungdomsskolen kan være i kantinen/allrommet og/eller i gymsalen i storefri.
 • Du må ikke erte, mobbe, trakassere eller plage andre.
 • Du må si fra til en voksen dersom du ser at noen blir ertet, mobbet, trakassert eller plaget.
 • Du må ikke true med fysisk vold, slåss eller være voldelig på noen måte.
 • Du må ikke delta i farlig lek, ha med deg eller bruke farlige gjenstander.
 • Du må ikke stjele noe som tilhører en annen.
 • Du må behandle skolesaker og annet skolemateriell forsiktig, inkludert skolens PC’er.
 • Du må vise digital dannelse og nettvett og følge skolens regler for bruk av digitalt utstyr.
 • Du må ikke ødelegge eller skade skolens eller andres eiendeler.
 • Du må aldri fuske eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt.
 • Du har ansvar for å holde orden inne i skolebygningen og på skolens uteområde.

Det er ikke lov til:

 • Å bruke rulleskøyter, rullesko, rullebrett, sparkesykler eller liknende på skolens område.
 • Å kaste snøball utenfor anvist område.
 • Å spise eller drikke i timen, i gangene eller i skolegården uten tillatelse fra lærer.
 • Å spise godteri, tygge tyggegummi eller drikke brus uten tillatelse fra lærer.
 • Å ha med eller bruke tobakk, snus, narkotika eller andre rusmidler i skoletiden, på skoleområdet og på skolens arrangementer.
 • Å bruke mobiltelefon på skolen. St. Sunniva skole er en mobilfri skole.
 • Å gå på toalettet i timene uten tillatelse fra lærer.
 • Å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet.
 • Å bruke ytterplagg, caps, lue, hette i timene.
 • Å bevisst skulke timer, undervisning og/eller forlate skolens område uten tillatelse fra lærer.

Dersom reglene ikke overholdes kan du:

 • Få tilsnakk/anmerkning av en av skolens ansatte.
 • Bli tatt ut av timen og bli plassert under tilsyn av en voksen.
 • Måtte sitte inne under tilsyn når de andre har friminutt. Ungdomstrinnselever kan bli nektet å forlate skolens område eller adgang til kantina og gymsal.
 • Få pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging og lignende).
 • Få beslaglagt farlige gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre. Ulovlige gjenstander overleveres politiet.
 • Bli sendt til samtale med en i skolens ledelse.
 • Få telefonisk eller skriftlig melding hjem til dine foresatte, og disse kan bli innkalt til samtale med lærer og/eller en i skolens ledelse.
 • Tilstedeværelse før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler eller for å utføre pålagte oppgaver.
 • Bli nektet å få delta på ekskursjoner som varer inntil en skoledag.
 • Få inndratt mobiltelefonen ved ulovlig bruk. Normalt fås den tilbake ved skoledagens slutt.
 • Bli bortvist fra PC-en. I grove tilfeller varsles foreldrene og eleven avstenges for bruk av skolens PC-er for kortere eller lengre tid.
 • Få nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel etter gjentatte regelbrudd. Det skal varsles skriftlig dersom det er fare for at standpunktkarakteren i oppførsel kan bli satt ned. Ved særlig grove enkelthendelser kan også karakteren settes ned.
 • Å komme for sent til timer vurderes under ordenskarakteren.
 • Skulking av timer vurderes under oppførselskarakteren.
 • Oppleve at det blir krevd erstatning fra dine foresatte for skader/ødeleggelser opp til kr. 5000,- som du har forvoldt personalet, skolebygningen, skoleinventar eller materiell. Andre elevers foresatte kan kreve erstatning av dine foresatte hvis du har forvoldt medelever skader eller har utført tyveri.
 • Skolen er ikke lovpålagt å dekke skade på eller tap av elevers eiendeler. For å få rett til erstatning må erstatningsvilkårene være oppfylt. Når vilkårene ikke er oppfylt må skadelidte selv, eller skadelidtes egen forsikring bære kostnadene.
 • Få beslaglagt ulovlige gjenstander. Våpen og farlige gjenstander blir oversendt til politiet, andre beslaglagte gjenstander blir tilbakelevert etter avtale med dine foresatte.
 • Ved bruk og besittelse av narkotika blir politiet kontaktet og foreldre informeres.
 • Elever som gjentatte ganger kommer for sent eller forstyrrer undervisningen, kan i konkrete situasjoner og ut fra en totalvurdering, vises bort fra klassen/gruppen for resten av timen.
 • Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen eller skolen. Lengden av bortvisningstiden vil avhenge av elevens alder, samt alvoret i situasjonen.
 • Bli sendt hjem fra skoletur. Skolen bærer de økonomiske konsekvensene av dette og sørger for at hjemreisen blir forsvarlig gjennomført. Om bortvisningen blir kortere enn skoleturens lengde, vil eleven møte på skolen og få alternativ undervisning.
 • Bli sendt hjem fra undervisningen for resten av dagen. Hjemmet kontaktes i forkant. Er du elev på ungdomstrinnet kan du ved grove brudd på ordensreglene bli utvist fra skolen i inntil tre dager. Er du elev på barnetrinnet kan du ved grove brudd på ordensreglene bli utvist for inntil to klokketimer eller for resten av dagen. Bortvisning inntil to timer kan delegeres lærer og krever ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Bortvisning resten av dagen, eller bortvisning inntil tre dager (kun for 8.-10. trinn) krever enkeltvedtak fattet av rektor. Foreldrene til elever på 1.-7. trinn skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.
  Avgjørelse om bortvisning er enkeltvedtak, og reglene i Forvaltningsloven gjelder. Departementet er klageinstans.
 • I grove tilfeller bli anmeldt til politiet av skolens ledelse eller av andre elevers foresatte.
 • Straffbare forhold meldes til politiet. Elevens foresatte skal så raskt som mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foresatte skal uansett varsles skriftlig om det er søkt om politiets bistand. Dersom den fornærmede er en medelev, avgjør eleven/foresatte om forholdet skal anmeldes.
 • Bytte klasse midlertidig eller permanent.
 • I særlige tilfeller bli søkt overført til en offentlig skole (Privatskoleloven § 3-9, Opplæringsloven §9 A-12)

Vedtatt av St. Sunniva skoles styre den 15. juni 2021