Ordensreglement

St. Sunniva skole skal være et sted der elevene lærer å forstå og være ansvarlig for livet i lys av kristen, katolsk tro. Skolens verdigrunnlag bygger på et katolsk, kristent livssyn som respekteres av alle i skolesamfunnet. Som en konsekvens av dette verdisynet er det utarbeidet regler om orden og oppførsel for elevene ved skolen (j.fr. Friskolelovens § 3-9).

Reglene om orden og oppførsel gjelder i skoletiden på skolens område, i skoletiden når skolen har tilsyn med elevene utenfor skolens område, på skoleveien og i skolerelatert sammenheng elevene i mellom. Alle sanksjoner som kan brukes mot elever som bryter reglementet er fastsatt i ordensreglementet.

Reglene om orden og oppførsel gjelder ikke i fritiden.

Saker som foregår på fritiden er ikke skolens anliggende. Skolen skal ikke sanksjonere på forhold som skjer i fritiden. Det være seg nettmobbing, bursdagsinvitasjoner m.m. Skolen har ansvar for elevene i skoletiden og på skoleveien, og forholder seg til sanksjonene som ligger innenfor brudd på skolens ordensreglement. Fritidsbasert mobbing og trakassering skal ikke etterforskes av skolen. Nettmobbing utenom skoletiden er en politisak.

Skolens ordensreglement sier at elevene ikke kan bruke mobiltelefonen i skoletiden. Vi mener dette best sikres gjennom en «mobilfri skole», der mobiltelefonene samles inn på begynnelsen av dagen, og deles ut igjen mot slutten.

Reglene gjennomgås av kontaktlærerne med klassene ved starten av hvert skoleår.

Hovedregel:

St. Sunniva skole skal være et trygt og godt sted for elever og ansatte. Skolens kristne, katolske verdigrunnlag er utgangspunkt for at alle ved skolen, både elever og voksne, viser respekt og tar hensyn til hverandre. Alle prøver å være slik mot andre som man ønsker at andre skal være mot en selv.

Dette forventer skolen av deg som elev:

Du har medansvar for egen læring, du gjør det du kan for at dine skolekamerater skal ha det bra, og for at skolebygningen, skolens uteområde og skolens undervisningsmateriell ikke ødelegges. Du har også medansvar for at de som bor eller jobber i nærheten av St. Sunniva skole opplever oss som en god nabo. Det betyr at:

 • Du er høflig og hjelpsom overfor medelever, ansatte og andre du treffer i skoletiden.
 • Du går ut av skolebygningen i friminuttene. Ungdomsskolen kan være i kantinen/allrommet og/eller i gymsalen i storefri.
 • Du retter deg etter det de ansatte sier.
 • Du må ikke erte, mobbe, trakassere eller plage andre.
 • Du må si fra til en voksen dersom du ser at noen blir ertet, mobbet, trakassert eller plaget.
 • Du må ikke true med fysisk vold, slåss eller være voldelig på noen måte.
 • Du må ikke delta i farlig lek, ha med deg eller bruke farlige gjenstander.
 • Du må ikke stjele noe som tilhører en annen.
 • Du må møte presis og forberedt til hver time og ikke skape uro i klassen/gruppen.
 • Du må huske å ta med deg nødvendig skoleutstyr, gjøre leksene til avtalt tid og holde orden i skolesakene dine.
 • Du må behandle skolesaker og annet materiell forsiktig, inkludert skolens PC’er. Nettvettreglene må følges (nettvett.no).
 • Du må aldri fuske eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt.
 • Du må vise respekt og ro i St. Josephs kirke ved alle arrangementer.
 • Du har ansvar for å holde orden inne i skolebygningen og på skolens uteområde.

Det er ikke lov til:

 • Å bruke rulleskøyter, rullesko, rullebrett, sparkesykler eller liknende på skolens område.
 • Å kaste snøball utenfor anvist område.
 • Å spise eller drikke i timen, i gangene eller i skolegården uten tillatelse fra lærer.
 • Å spise godteri, tygge tyggegummi eller drikke brus uten tillatelse fra lærer.
 • Å bruke tobakk, snus og rusmidler i skoletiden, på skoleområdet og på skolens arrangementer.
 • Å bruke mobiltelefon på skolen. St. Sunniva skole er en mobilfri skole.
 • Å gå på toalettet i timene uten tillatelse fra lærer.
 • Å bruke ytterplagg, caps, lue, hette i timene.
 • Å bevisst skulke timer, undervisning og/eller forlate skolens område uten tillatelse fra lærer.

Dersom reglene ikke overholdes kan du:

 • Få tilsnakk/anmerkning av en av skolens ansatte.
 • Bli tatt ut av timen og bli plassert under tilsyn av en voksen.
 • Måtte sitte inne under tilsyn når de andre har friminutt. Ungdomstrinnselever kan bli nektet å forlate skolens område eller adgang til kantina og gymsal.
 • Bli sendt til samtale med en i skolens ledelse.
 • Få telefonisk eller skriftlig melding hjem til dine foresatte, og disse kan bli innkalt til samtale med lærer og/eller en i skolens ledelse.
 • Bli sendt hjem fra undervisningen for resten av dagen. Hjemmet kontaktes i forkant. Er du elev på ungdomstrinnet kan du ved grove brudd på ordensreglene bli utvist fra skolen i inntil tre dager. Er du elev på barnetrinnet kan du ved grove brudd på ordensreglene bli utvist for inntil to klokketimer eller for resten av dagen. Foreldrene til elever på 1.-7. trinn skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.
  Avgjørelse om bortvisning er enkeltvedtak, og reglene i Forvaltningsloven gjelder. Departementet er klageinstans.
 • Bli nektet å få delta på ekskursjoner som varer inntil en skoledag.
 • Få inndratt mobiltelefonen ved ulovlig bruk. Normalt fås den tilbake ved skoledagens slutt.
 • Bli bortvist fra PC-en. I grove tilfeller varsles foreldrene og eleven avstenges for bruk av skolens PC-er for kortere eller lengre tid.
 • Få nedsatt ordens- og/eller oppførselskarakter hvis du går på ungdomstrinnet. Skulking går på oppførselskarakter.
 • Bli bedt om å reparere eller rengjøre etter de skadene du har forvoldt.
 • Oppleve at det blir krevd erstatning fra dine foresatte for skader/ødeleggelser som du har forvoldt personalet, skolebygningen, skoleinventar eller materiell. Andre elevers foresatte kan kreve erstatning av dine foresatte hvis du har forvoldt medelever skader eller har utført tyveri.
 • Få beslaglagt ulovlige gjenstander. Våpen og farlige gjenstander blir oversendt til politiet, andre beslaglagte gjenstander blir tilbakelevert etter avtale med dine foresatte.
 • I grove tilfeller bli anmeldt til politiet av skolens ledelse eller av andre elevers foresatte.
 • I særlige tilfeller bli søkt overført til en offentlig skole (Friskoleloven § 3-3)

Vedtatt av St Sunniva skoles styre den 20.06.17