Retningslinjer for elevfravær i grunnskolen

Barn og unge i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring, jf. Opplæringsloven § 2‐1. Dette betyr at de skal delta i opplæringen. Bestemmelsene er i hovedsak hentet fra opplæringsloven med tilhørende forskrift.

Fravær og permisjon i grunnskolen

Fravær i grunnskolen deles i dokumentert og udokumentert fravær. Det betyr at det ikke skilles mellom gyldig og ugyldig fravær. Foreldre plikter å melde fra om fravær og må søke permisjon ved fravær av minst én dags varighet.

1. Dokumentert fravær

1.1. Kortere fravær og sykdom:
Når en elev er borte fra skolen på grunn av sykdom, tannlege, begravelse o.l., regnes dette som dokumentert fravær dersom det leveres melding om årsaken til fraværet fra foreldrene eller sykemelding fra lege. Dersom det er mulig, skal melding leveres på forhånd. Kontaktlærer kan gi fri enkelttimer.

1.3 Permisjon i inntil to uker, jf. Opplæringsloven § 2‐11:
Når det er forsvarlig, kan skolen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil 10 dager.

2. Udokumentert fravær

2.1 Ingen melding/søknad
Når elever er borte fra skolen uten at det leveres melding/søknad fra foresatte, regnes dette som udokumentert fravær.

Fravær som ikke kan dokumenteres (skulking), kan ha betydning for karakteren i oppførsel på ungdomsskolen.

3. Føring av fravær på vitnemålet

Jfr. Forskrift til opplæringslova § 3-41. Føring av fråvær i grunnskolen
Fra og med 8.trinn skal alt fravær eleven har, føres på vitnemålet. Fraværet skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager.

 • Foresatte kan kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder kun når det er lagt fram dokumentasjon for fraværsgrunnen.
 • Foresatte kan også kreve at fravær inntil 10 skoledager pr. opplæringsår ikke føres på vitnemålet, dersom fraværet skyldes
  • dokumentert helsemessig årsak eller
  • innvilget permisjon etter opplæringslova § 2-11
 • Fravær som ikke skal telles med grunnet sykdom må vare mer enn tre dager, og kan strykes fra og med fjerde sykedag. Det kreves dokumentasjon fra lege. Elever med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom kan stryke fravær fra første sykedag.
 •  Krav om strykning av fravær og /eller vedlegg til vitnemål med årsak til fravær, må fremsettes innen 1. juni det året eleven slutter på aktuelt årstrinn.
  Kravet må vise til hvilke datoer/ tidspunkter som kreves strøket, og meldingsbok med
  dokumentasjon eller legeerklæring må legges ved.

Retningslinjer for skolen ved elevfravær

 • Etter 3 dagers sammenhengende elevfravær tar kontaktlærer kontakt med hjemmet for å forhøre seg om årsaken til fraværet og melder samtidig fra til nærmeste leder.
 • Ved hyppig fravær fra timer eller deler av timer tar kontaktlærer kontakt med hjemmet. 
 • Når en elev i løpet av et skoleår har hatt fravær på 10 dager, tar kontaktlærer kontakt med hjemmet og melder samtidig fra til nærmeste leder.
  Skolen inviterer til et møte med hjemmet for å kartlegge årsaker til fraværet og vurdere behov for tilrettelegginger og tiltak. Skolen skal dokumentere henvendelser. 
 • Elever med kroniske lidelser bør få dette dokumentert gjennom legeattest. 
 • Når en elev har hatt sykefravær på 12 eller flere dager, må det vurderes nøye om det kan innvilges permisjon fra pliktig undervisning. Jfr. Opplæringsloven §2-11.