Hvorfor velge St. Sunniva skole

St. Sunniva skole har en lang og tradisjonsrik historie som en av de aller beste grunnskolene i landet. Det er takket være et tydelig verdigrunnlag og omsorgsfullt læremiljø.

St. Sunniva skole har helt siden begynnelsen av hatt en tydelig visjon som bygger på tett oppfølging av elevene og tydelige og trygge lærere. Det gjenspeiles i et skolemiljø preget av trygghet, inkludering og solide rammer for læring. Rektor Torfinn Gossner er stolt over miljøet de har klart å bygge.

Vi jobber hele tiden for å skape et trygt og godt miljø for læring. Derfor er det også veldig gledelig at vi stadig får anerkjennelse gjennom både egne og statlige undersøkelser som bekrefter at vi har lykkes.

En viktig del av skolens grunnprinsipp er å være en skole for alle. St. Sunniva er en flerkulturell skole med elever og lærere fra mange ulike nasjonaliteter og religiøse bakgrunner. Det er med på å skape et sosialt miljø basert på mangfold og deling.

Omsorg og varme

Grunnmuren skolen bygger på er Kristus. Det betyr at vi møter barna med omsorg og varme, men også at vi stiller krav når det kommer til kunnskapstilegnelse. Vårt mål er at barna skal få utviklet mangfoldet i seg og bli livsdyktige og gode mennesker, poengterer Pettersen.

Vårt oppdrag er å utvikle hele mennesket. Barna skal få utfolde seg på skolen, være kreative og oppleve mestring i alle fag.

Skolen stiller også krav til dannelse og disiplin. Elevene lærer om katolske verdier og holdninger som danner et trygt og fremtidsrettet fundament slik at elevene kan ta gode verdivalg senere i livet. De lærer å bruke sine talenter, samarbeide med andre og å ta ansvar for egne handlinger.

Verdiplakaten

St. Sunniva skole skal som katolsk skole utvikle hele mennesket.

Religiøst
ved å gi elevene grunnleggende kunnskaper om de kristne katolske verdier og holdninger, og respekt for religiøs tro, slik at dette kan danne et godt fundament til å ta aktive verdivalg i samfunnet

Kunnskapsmessig
ved å gi elevene faglig høyt kvalifisert undervisning

Intellektuelt
ved å gi hver elev oppgaver tilpasset sine egne intellektuelle forutsetninger

Fysisk
ved å tilrettelegge for fysisk aktivitet

Skapende
ved å la elevene få utnytte sine kreative evner

Sosialt og emosjonelt
ved å bidra til utvikling av elevenes empati, evne til samarbeid, respekt for medmennesker og andres eiendom og ha nulltoleranse for vold og mobbing

Struktur og trygge rammer

På St. Sunniva skole opplever elevene et felles ordensreglement og tydelige rammer preget av struktur og orden.

Kvaliteten på undervisningen er høy, og vi tilpasser alltid undervisningen til de ulike elevgruppene. Vi er opptatt av å ha høy lærertetthet og gode rutiner på oppfølging som jo er spesielt viktig de første årene på skolen.

På 1. til 4. trinn legger St. Sunniva til rette for at det maksimalt skal være 24 elever i hver klasse, nettopp for å ivareta elevenes behov for å bli sett og for å sikre god oppfølging.

SFO ligger vegg-i-vegg med skolen og har et tett samarbeid med småskolen der assistenter sirkulerer mellom klasserom og andre avdelinger. Dette gjør overgangen mellom skole og SFO ekstra trygg for barna.

I tillegg er St. Sunniva en iPad- og mobilfri skole som setter skriftspråket høyt og vektlegger tradisjonell lese- og skriveopplæring.

Men dette går ikke på bekostning av en viktig og kritisk opplæring i digitale hjelpemidler, nettvett, kildekritikk og programmering!

Nulltoleranse for mobbing

Et varig satsingsområde rettet mot barn og ungdoms læringsmiljø, og nulltoleranse for mobbing ligger befestet i skolens verdigrunnlag, planverk og utvikling.

Vi har nulltoleranse for mobbing og gode rutiner ved mistanke om den type atferd. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å forhindre mobbing er å skape et positivt og omsorgsfullt miljø der elevene lærer gode verdier og blir stilt til ansvar for egne handlinger.

Vi skal skape et miljø som kjennetegnes av:

  • Varme og engasjement fra voksne og en åpen og aksepterende holdning elevene imellom
  • Faste grenser mot uakseptabel atferd
  • Konsekvent bruk av ikke-fysisk og ikke-fiendtlige sanksjoner ved regelbrudd
  • En aksept blant elevene om at voksne ved skolen fungerer som autoriteter

En skole som ser hele mennesket

Å velge St. Sunniva handler om å velge en skole med tydelige verdier der hele mennesket blir sett. En skole med et positivt og omsorgsfullt miljø som legger til rette for læring og dannelse.

Vi skal være en skole for alle der man blir møtt med respekt og omsorg.

Les mer

Høstens foreldremøter ved St. Sunniva skole

Her er tidene for høstens foreldremøter ved St. Sunniva skole. Alle møtene finner sted i Allrommet (underetasjen) fra kl.17:00 – ca 18:30.

Trinn Dato
1 ons 31.aug
2 ons 14.sept
3 tir 13.sept
4 man 19.sept
5 tor 15.sept
6 man 5.sept
7 tor 8.sept
8 ons 7.sept
9 tir 20.sept
10 tor 1.sept

Les mer

Informasjon om første skoledag

Velkommen til et nytt skoleår!

Første skoledag er torsdag 18. august.

Nye elever møter opp kl. 08:15 – Nye elever på 2.-7. trinn møter opp i 1. etg.
Nye elever på 8.-10. trinn møter opp i 3. etg.
Der vil du møte kontaktlæreren din.

Alle elever 2- til 10. trinn starter kl. 08:30 og har skoledag fram til kl. 13:00
Oppmøte i skolegården klokken kl. 08:30.

Oppmøte 1. trinn klokken kl. 09:00 i skolegården
Skoledagen varer til kl. 12:00
Elevene kan hentes i førsteklasses skolegård.

Les mer

Torsdag 9.juni er det førskoledag på St. Sunniva skole!

Barna som skal begynne på skolen august 2022 møter opp sammen med foresatte i hovedskolegården kl.09:00. Der vil de bli tatt i mot av rektor, sosiallærer og inspektør på barnetrinnet. Deretter vil de få en smakebit på klasserom og skolehverdag sammen med erfarne småskolelærere. Når barna går inn til klasserommene, må foreldrene bli igjen ute. […]

Les mer

Informasjon om foreldremøte for kommende 1. trinn

Kjære foreldre til elever som starter i 1.klasse på St. Sunniva skole august 2022! Vi inviterer dere til informasjonsmøte tirsdag 10.mai kl.17 – 19 i skolens Allrom (underetasjen). Dere vil få møte flere ansatte på skolen. De vil fortelle dere om St. Sunniva skole generelt, skolehverdagen i 1.klasse, begynneropplæringen, arbeid med sosialt miljø, skolefritidsordningen (SFO), […]

Les mer

Informasjon om foreldremøte for kommende 8. trinn

Kjære foreldre til elever som starter i 8.klasse på St. Sunniva skole august 2022! Vi inviterer dere til informasjonsmøte onsdag 11.mai kl.17 – 19 i skolens Allrom (underetasjen). Dere vil få møte flere ansatte på skolen. De vil fortelle dere om St. Sunniva skole generelt, overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen, klassesammensetning, vurdering med karakter, 2.fremmedspråk […]

Les mer

Skolerute 2022 – 2023

Måned Dager Ferier og feriedager  August 10 Skolestart: Torsdag 18.08 September 20 Skolen har plandag 29.09 og 30.09. Elevene har fri. Oktober 16 Høstferie 03.10 – 07.10 (uke 40) November 22 Desember 15 Juleferie f.o.m. 22.12 – 02.01 Januar 21 Første skoledag etter juleferie: Tirsdag 03.01 Februar 15 Vinterferie f.o.m. 20.02 – 24.02 (uke 8) […]

Les mer

Informasjon om skolepenger

Kjære foreldre og foresatte ved St. Sunniva skole! Skolepengene fastsettes av skolestyret i henhold til de reglene som følger av Lov om frittståande skolar (friskolelova) med rett til statstilskot § 6-2 med dertil hørende forskrifter og rundskriv. Skolepengene ligger fortsatt innenfor maksimalsatsen som Utdanningsdirektoratet godkjenner. Skolen har rett til å justere skolepengesatsen i tråd med […]

Les mer

Vintersportsdag for 4.-10. trinn onsdag 8. mars

Endelig kan vi arrangere en felles vintersportsdag for 4.-10. trinn. Viser til vedlagt informasjonsskriv. Frist for påmelding er fredag 4. mars. Vintersportsdag informasjon 2022 (pdf)

Les mer

Eksamen for elever på 10. trinn og i videregående våren 2022 er avlyst

Kunnskapsdepartementet har i dag fastsatt endringsforskriften som avlyser de fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskolen og i videregående skole. Eksamen for privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål skal gjennomføres. Ny, utsatt og særskilte eksamener og eksamener i enkelte lærefag skal også gjennomføres. Les mer på udir.no

Les mer

Neste side »

Arkiv