Ansvar ved skoleturer

St. Sunniva skoles lærere har følgende forpliktelser i forhold til turer i skolens regi.

Informasjon til hjemmet om:

 • dato, tidspunkt for fremmøte
 • sted for fremmøte
 • turens varighet
 • turens formål
 • elevforpliktelser og foresattes forpliktelser

Forholdsregler innenfor turens tidsramme:

 • Opprop
 • Kort gjennomgang av hvordan elevene skal forholde seg,
  også dersom uforutsette hendelser skjer.

Eksempler på uforutsette hendelser:

 • Akutt illebefinnende for en elev
 • Tap av eiendeler
 • Skader
 • Vanskeligheter i forhold til medelever eller elever fra andre skoler

Tiltak:

 • Ansvarlig lærer tilkalles, lærer noterer hva, hvor og når i forhold til det som har skjedd.
 • Ut fra hendelsens karakter vurderer lærer om tur f.eks. må avbrytes
 • Om elev/elever må dimitteres, evt. med følge fra stedet
 • Om skolen umiddelbart må varsles
 • Om hjelp utenfra skal tilkalles
 • Skolen skal i alle tilfelle varsles samme dag som hendelsen har funnet sted.

Regler for klassetur for avgangsklassene

Målsettingen for en klassetur ved St. Sunniva skole skal være:

 • å styrke klassemiljøet og klassesamholdet slik at elevene får et optimalt utgangspunkt for sitt siste år i grunnskolen et pedagogisk virkemiddel for klasselærerne
 • å gi opplevelser som er sentrale innenfor skolens verdigrunnlag og/eller skolens læreplan

Sikkerhet og trygge rammer:

Deltakernes sikkerhet settes i fremste rekke. Kommunikasjonsmidler, innkvarteringssteder, tilsyn og voksentetthet vurderes i forbindelse med godkjenning av turen. Til vanlig vil det være lettest å få laget trygge rammer rundt en klasse, men dette prinsippet kan fravikes dersom særlige grunner taler for det.

Reisemål:

Skolens faste reisemål for klassetur på ungdomsskolen er Roma.

Finansiering:

Ved starten av 8. klasse bør hver klasse nedsette en finansieringskomite bestående av foreldre og elever. Komiteens oppgave er å finne inntektsmuligheter for klassen. Det understrekes at det er elevene som må utføre det inntektsbringende arbeidet. Skolen kan kun kreve foreldrene for en egenbetaling til mat, begrenset oppad til ca 500 kroner pr elev for en 5-dagers tur. Finansieringskomiteens leder – en av foreldrene – holder klassens lærere og rektor informert om økonomisk status.

Hvis rektor skulle vurdere det slik at finansieringsplanen ikke kan holdes, kan rektor avlyse turen eller be om at det velges et rimeligere reisemål.

En eventuell avlysning/endring må finne sted senest ved utgangen av januar måned i 9. klasse. Rektors vedtak kan påklages av foreldrene til skolens styre. Ved en eventuell avlysning/endring må man være forberedt på at et eventuelt innbetalt depositum til opprinnelig tur, trolig vil gå tapt.