Informasjon om eksamen og standpunktkarakterer til elever og foresatte 10.trinn – våren 2018

Standpunktkarakterer er sluttvurdering

Standpunktkarakteren er den endelige karakteren i faget, og den som kommer på vitnemålet. Dette gjelder alle karakterene på 10.tr, samt for mat & helse og musikk fra 9.tr.

Viktig: Standpunktkarakteren er en sluttvurdering av oppnådd kompetanse i fagene i henhold til målene i læreplanen. Karakterene er ikke fastsatt ut fra en gjennomsnittlig beregning av resultater på prøver, men ut fra en helhetlig vurdering av elevens fagkompetanse ved avslutningen av opplæringen.

Standpunktkarakterene i alle fag offentliggjøres:
tirsdag 12. juni.

Karakter fra skriftlig eksamen, samt orden og oppførsel:
onsdag 20. juni.

Klager på karakterer

Det er klagerett på standpunktkarakterer. Dersom man vurderer å klage på en standpunktkarakter, må man først henvende seg til faglæreren og be om en nærmere begrunnelse for vurderingen. Deretter må du og dine foresatte avgjøre om dere fortsatt mener det er grunnlag for å klage. Se veiledning vedlagt – Orientering om retten til å klage på karakterer.

Føring av fravær på vitnemålet

Alt fravær fra og med 8.årstrinn skal føres på vitnemålet. Foresatte kan kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet. Foreldrene har ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet og skal, dersom det er mulig, legge frem dokumentasjon for fraværet på forhånd.
For inntil ti skoledager i et opplæringsår, kan eleven be om at fravær som skyldes følgende, ikke blir ført på vitnemålet:

a) dokumentert fravær som skyldes helsegrunner
b) innvilget permisjon etter skolens permisjonsreglement

Som dokumentasjon kreves legeerklæring. Fravær som skyldes helsegrunner må vare i mer enn tre dager, og det er bare fra og med fjerde dag som kan strykes.

Frist for innlevering av dokumentasjon: fredag 4. mai.

Eksamensplan 2018

Skriftlig eksamen

Elevene blir trukket ut til eksamen i et av eksamensfagene (norsk, matematikk eller engelsk)

 • Onsdag 9. mai kl. 09.00: Opplysning om trekkfag til skriftlig eksamen – rom 412. Obligatorisk fremmøte. Resten av dagen er elevene sammen med faglærerne.
 • Onsdag 16. mai: Eksamen Matematikk i aulaen kl. 09.00 – kl.14.00. Oppmøte kl. 08.30. Studiedag for norsk – og engelskgruppene.
 • Torsdag 24. mai: Forberedelse til eksamen i engelsk fra kl. 09.00. «Vanlig skole» for matte – og norskgruppene.
 • Fredag 25. mai: Eksamen Engelsk i aulaen kl. 09.00 – kl.14.00. Oppmøte kl. 08.30.
  Studiedag for matte – og norskgruppene.
 • Mandag 28. mai: Forberedelse til eksamen i norsk fra kl. 09.00. Gjelder norsk hovedmål, norsk sidemål og norsk for kandidater som er fritatt for vurdering med karakter i sidemål. «Vanlig skole» for engelsk – og mattegruppene.
 • Tirsdag 29. mai: Eksamen Norsk hovedmål i aulaen kl. 09.00 – kl.14.00. Oppmøte kl. 08.30. Studiedag for engelsk – og mattegruppene.
 • Onsdag 30. mai: Eksamen Norsk sidemål i aulaen Kl. 09.00 – kl.14.00. Oppmøte kl. 08.30. Norsk for kandidater som er fritatt for vurdering med karakter i sidemål. Studiedag for engelsk – og mattegruppene.

Eksamen starter kl. 9.00 alle dagene. Alle må være på plass kl. 08.30! 

Regler for skriftlig avgangsprøve se vedlegg 1. Les dette grundig før prøvedagen! Vi ønsker allikevel å gjøre spesielt oppmerksom på følgende:

Elever som er syke på prøvedagen må levere sykemelding fra lege på kontoret så raskt som mulig og innen 3 dager. Ring skolens kontor (23292500) og gi beskjed før kl. 08.30 samme dag.

Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig avgangsprøve: Alle hjelpemidler, inkl. noen digitale hjelpemidler er tillatt. Unntak er internett, og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Elever som har krav på forlenget tid av helsemessige eller andre årsaker, må sende en skriftlig søknad til rektor så snart som mulig. Ved søknad om forlenget tid skal legeattest vedlegges søknaden.

Ved fusk eller mistanke om fusk under eksamen kan eleven vises ut av eksamenslokalet. Eleven vil da få merknad, annullert eksamen, på vitnemålet og IV (ikke vurdert) i stedet for eksamenskarakter. IV teller som poengverdi = 0, og forårsaker dermed lavere poengsum. Eleven mister også standpunktkarakter i faget.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen avvikles 15.juni og 19.juni.

Trekkfag opplyses to dager i forveien, og oppgaven trekkes eller deles ut en dag før eksamen.

Alle elever møter på skolen onsdag 13. juni kl.08.45, for nærmere kunngjøringer.

 • Onsdag 13. juni: Kunngjøring av fag – pulje 1
 • Torsdag 14. juni: Trekk av oppgave – pulje 1
 • Fredag 15. juni: Muntlig eksamen – pulje 1 & kunngjøring fag pulje 2
 • Mandag 18.juni: Trekk av oppgave – pulje 2
 • Tirsdag 19.juni: Muntlig eksamen – pulje 2

Tidsplan og romplan for muntlig eksamen kommer i begynnelsen av juni.

For ytterligere informasjon om avgangsprøver m.m.:
www.udir.no

Utdeling av vitnemål

Torsdag 21. juni kl. 17.00 er det avslutning med utdeling av vitnemål. Invitasjon kommer senere, hold av datoen!

Vedlegg 1 Eksamensreglement

Elevene må være kjent med disse reglene i god tid før eksamen.

 • Skriftlig eksamen starter kl. 9.00 og elevene får 5 klokketimer til å utarbeide svarene. Elever kan få 15 minutter i tillegg for å levere prøvesvarene. Oppmøte er kl. 08.30
 • Hver elev setter seg på navnet plass. Eleven må ikke forlate denne plassen uten lov.
 • Kommer man for sent, men møter før kl. 10.00 får man gjennomføre, men ikke kompensert for tapt tid. Møter man etter kl.10.00, får man ikke gjennomføre eksamen.
 • Elever får ikke forlate eksamenslokalet før kl. 10.00
 • Elevene er ansvarlige for at de ikke har med hjelpemidler som ikke er tillatt. Før eksamen starter må elevene levere inn mobiltelefon og andre kommuniserbare hjelpemidler. Ørepropper er ikke lov.
 • Elever som fusker, forsøker å fuske eller å hjelpe andre elever i å fuske, blir uten videre bortvist fra prøven. Fusk eller forsøk på fusk medfører bortfall av standpunktkarakter i tillegg til eksamenskarakter. Det får altså konsekvenser for ditt inntak til videregående skole. Dette fremgår i forskrift til opplæringsloven, § 3.37
 • Bortvisning pga. hinder/forstyrring medfører bortfall av eksamenskarakter
 • Faglærer har ikke adgang til eksamenslokalet
 • Elevene får utlevert kladdepapir som skal ha skolens stempel
 • Det må være helt stille og rolig i rommene når det arbeides med oppgavene. Alle spørsmål skal gå til en eksamensinspektør
 • Når en elev er ferdig med arbeidet og ønsker å levere besvarelsen, gir han eller hun tegn til en inspektør, som kontrollerer at besvarelsen blir levert riktig. Eleven blir sittende på plassen sin til han eller hun får lov til å gå
 • Alle kladdeark må leveres inn, og vil ikke bli utlevert før prøven er slutt.
 • Kladdeark skal normalt ikke følge med et prøvesvar.
 • Dersom en elev ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom, må skolen få beskjed snarest mulig. Gyldig fravær krever legeattest.
 • Krav til utvidet tid krever legeattest.
 • Elever som ikke retter seg etter de reglene som gjelder, risikerer å bli bortvist fra prøven. Dette har samme konsekvenser som ved fusk

Arkiv