Hvorfor velge St. Sunniva skole

St. Sunniva skole har en lang og tradisjonsrik historie som en av de aller beste grunnskolene i landet. Det er takket være et tydelig verdigrunnlag og omsorgsfullt læremiljø.

St. Sunniva skole har helt siden begynnelsen av hatt en tydelig visjon som bygger på tett oppfølging av elevene og tydelige og trygge lærere. Det gjenspeiles i et skolemiljø preget av trygghet, inkludering og solide rammer for læring. Rektor Torfinn Gossner er stolt over miljøet de har klart å bygge.

Vi jobber hele tiden for å skape et trygt og godt miljø for læring. Derfor er det også veldig gledelig at vi stadig får anerkjennelse gjennom både egne og statlige undersøkelser som bekrefter at vi har lykkes.

En viktig del av skolens grunnprinsipp er å være en skole for alle. St. Sunniva er en flerkulturell skole med elever og lærere fra mange ulike nasjonaliteter og religiøse bakgrunner. Det er med på å skape et sosialt miljø basert på mangfold og deling.

Omsorg og varme

Grunnmuren skolen bygger på er Kristus. Det betyr at vi møter barna med omsorg og varme, men også at vi stiller krav når det kommer til kunnskapstilegnelse. Vårt mål er at barna skal få utviklet mangfoldet i seg og bli livsdyktige og gode mennesker, poengterer Pettersen.

Vårt oppdrag er å utvikle hele mennesket. Barna skal få utfolde seg på skolen, være kreative og oppleve mestring i alle fag.

Skolen stiller også krav til dannelse og disiplin. Elevene lærer om katolske verdier og holdninger som danner et trygt og fremtidsrettet fundament slik at elevene kan ta gode verdivalg senere i livet. De lærer å bruke sine talenter, samarbeide med andre og å ta ansvar for egne handlinger.

Verdiplakaten

St. Sunniva skole skal som katolsk skole utvikle hele mennesket.

Religiøst
ved å gi elevene grunnleggende kunnskaper om de kristne katolske verdier og holdninger, og respekt for religiøs tro, slik at dette kan danne et godt fundament til å ta aktive verdivalg i samfunnet

Kunnskapsmessig
ved å gi elevene faglig høyt kvalifisert undervisning

Intellektuelt
ved å gi hver elev oppgaver tilpasset sine egne intellektuelle forutsetninger

Fysisk
ved å tilrettelegge for fysisk aktivitet

Skapende
ved å la elevene få utnytte sine kreative evner

Sosialt og emosjonelt
ved å bidra til utvikling av elevenes empati, evne til samarbeid, respekt for medmennesker og andres eiendom og ha nulltoleranse for vold og mobbing

Struktur og trygge rammer

På St. Sunniva skole opplever elevene et felles ordensreglement og tydelige rammer preget av struktur og orden.

Kvaliteten på undervisningen er høy, og vi tilpasser alltid undervisningen til de ulike elevgruppene. Vi er opptatt av å ha høy lærertetthet og gode rutiner på oppfølging som jo er spesielt viktig de første årene på skolen.

På 1. til 4. trinn legger St. Sunniva til rette for at det maksimalt skal være 24 elever i hver klasse, nettopp for å ivareta elevenes behov for å bli sett og for å sikre god oppfølging.

SFO ligger vegg-i-vegg med skolen og har et tett samarbeid med småskolen der assistenter sirkulerer mellom klasserom og andre avdelinger. Dette gjør overgangen mellom skole og SFO ekstra trygg for barna.

I tillegg er St. Sunniva en iPad- og mobilfri skole som setter skriftspråket høyt og vektlegger tradisjonell lese- og skriveopplæring.

Men dette går ikke på bekostning av en viktig og kritisk opplæring i digitale hjelpemidler, nettvett, kildekritikk og programmering!

Nulltoleranse for mobbing

Et varig satsingsområde rettet mot barn og ungdoms læringsmiljø, og nulltoleranse for mobbing ligger befestet i skolens verdigrunnlag, planverk og utvikling.

Vi har nulltoleranse for mobbing og gode rutiner ved mistanke om den type atferd. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å forhindre mobbing er å skape et positivt og omsorgsfullt miljø der elevene lærer gode verdier og blir stilt til ansvar for egne handlinger.

Vi skal skape et miljø som kjennetegnes av:

  • Varme og engasjement fra voksne og en åpen og aksepterende holdning elevene imellom
  • Faste grenser mot uakseptabel atferd
  • Konsekvent bruk av ikke-fysisk og ikke-fiendtlige sanksjoner ved regelbrudd
  • En aksept blant elevene om at voksne ved skolen fungerer som autoriteter

En skole som ser hele mennesket

Å velge St. Sunniva handler om å velge en skole med tydelige verdier der hele mennesket blir sett. En skole med et positivt og omsorgsfullt miljø som legger til rette for læring og dannelse.

Vi skal være en skole for alle der man blir møtt med respekt og omsorg.

Les mer

Arkiv